NATJEČAJ za primanje na pripravnički staž

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                                     

Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar   

Zadar, 03. 10. 2022. god.

Broj: 01-1816/22                                                                                                                                  

Temeljem Zakona o tržištu rada („Nar. nov.“ br. 118/18, 32/20 i 18/22) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („Nar. nov.“ br. 124/13), te dopisa Ministarstva zdravstva RH oznake KLASA: 023-03/21-01/776, URBROJ: 534-07-2-3/1-22-31 od dana 13. 05. 2022. god., a na prijedlog stručnih službi, Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje

NATJEČAJ

za primanje na pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci:

Ad. 1. diplomirani sanitarni inženjer ili

magistar sanitarnog inženjerstva…………………………………………….... 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

Ad. 2. sanitarni inženjer ili

prvostupnik sanitarnog inženjerstva…………………………………………... 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

Ad. 3. sanitarni tehničar…………………………………………….……….….. 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca.

Uvjeti:

Ad. 1. završen sveučilišni ili stručni diplomski studij sanitarnog inženjerstva,

Ad. 2. završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva,

Ad. 3. završeno srednjoškolsko obrazovanje - sanitarni tehničar.

Zajednički uvjeti za sve kandidate:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • status nezaposlene osobe bez radnog iskustva, te da je kao nezaposlena evidentirana duže od 1 dana kod nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz molbu za zapošljavanje kandidati su obvezni priložiti:

 • kraći životopis,
 • domovnicu,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih,
 • potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju za nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju da ostvaruju prednost prema određenim kriterijima za odabir.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7 A, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj - primanje na pripravnički staž _____ (navesti zvanje za koje se prijavljuje).“

Krajnji rok za podnošenje molbi je 13. 10. 2022. god.

Kriteriji za odabir:

 • od kandidata koji ispunjavaju uvjete prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje,
 • ako su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca i godine prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja (pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama),
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutih tijekom školovanja,
 • uz ispunjavanje svih gore navedenih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zavod za javno zdravstvo Zadar podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu provođenja ovog natječaja za primanje na pripravnički staž.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.            

Tekst natječaja                                                                                               

Ravnatelj:

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.