NATJEČAJ za prijam specijalizanata za obavljanje specijalizacije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                                      

Zadar, 18. 05. 2022. god.

Broj: 01-1026/22                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Temeljem Odluke oznake KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od dana 03. 05. 2022. god. i Upute oznake KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03-1-1/8-22-2 od dana 06. 05. 2022. god. Ministarstva zdravstva RH, a sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata („Nar. nov.“ br. 83/15), Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam specijalizanata za obavljanje specijalizacije iz

- epidemiologije ……………………………………………………………………….……......1 izvršitelj(ica),

- školske i adolescentne medicine ……………………………………………….….………....1 izvršitelj(ica),

u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

 

Uvjeti: - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine,

            - odobrenje za samostalan rad.

Pristupnici uz prijavu na natječaj obvezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- odgovarajući dokument kojim dokazuju završeno obrazovanje,

- odobrenje za samostalan rad,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- potvrdu o radnom iskustvu,

              (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 (ne starije od  šest mjeseci),

- presliku rezultata psihološkog testiranja.

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti:

             - prijepis položenih ispita na studiju,

             - potvrdu o općem prosjeku ocjena studija, te  duljini trajanja studija,

             - preslik nagrade za vrijeme studija,

             - potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

             - popis objavljenih radova i kopije radova,

             - ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7 A, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju iz ______________________.“

Pristupnici moraju predati onoliko prijava ili kompleta dokumentacije za koliko grana specijalizacije se natječu.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta pristupnici su dužni dostaviti uz prijavu za obavljanje specijalizacije u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom razgovora s Povjerenstvom za izbor specijalizanata. Prijavljeni pristupnici koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu obveznu dokumentaciju u roku određenim ovim natječajem. Bodovanje i odabir pristupnika vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata („Nar. nov.“ br. 83/15). Prijave s nepotpunom dokumentacijom, bez zatraženih dokaza iz natječaja neće se razmatrati.

Lista pristupnika s istaknutim bodovima i odluka o izboru specijalizanata bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima.

Zavod za javno zdravstvo Zadar pridržava pravo dodatnih testiranja. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 04. 06. 2022. god.

Pristupnici koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17, 98/2019, 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Nar. nov.“ br. 84/21) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Nar. nov.“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“  br. 121/17, 98/19, 84/21), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Nar. nov.“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pristupnik  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Nar. nov.“ br. 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, odnosno dužan je dostaviti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Zavod za javno zdravstvo Zadar dostavljene podatke osoba prijavljenih na natječaj obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijem specijalizanata za obavljanje specijalizacije i u druge svrhe se neće koristiti.

Ovaj natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar i Ministarstva zdravstva RH te u tiskanom izdanju Narodnih novina RH i  Jutarnjeg lista.

Zavod za javno zdravstvo Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

                                                                                                         

Ravnatelj:

 Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.