Izrađena identifikacija potreba i poteškoća osoba oštećena sluha

U sklopu projekta HEAR ME OUT provedeno je kvalitativno istraživanje u obliku fokus grupa s ciljem identifikacije potreba i problema na koje nailaze osobe oštećena sluha te mogućnosti djelovanja, odnosno očekivanih promjena. Ukupno je sudjelovalo 18 osoba, podijeljenih u tri skupine; osobe oštećena sluha u dobi do 30 godina, osobe oštećena sluha koje su starije od 30 godina te članovi obitelji osoba oštećena sluha te je na taj način omogućen uvid u tri različite perspektive i iskustva krajnih korisnika projekta.

 Sažetak fokus grupe- Citizens summary

WEB stranica projekta