Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena - med. - lab. ing

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                                                                                                                                                     Zadar, 08. 03. 2021. god.

Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar                                                                                                                                                                      Broj: 01-474/21

                                                                                                                                                                                                                                                                Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, oznake KLASA: 100-01/21-03/128, URBROJ: 534-03-2-1/5-21-02, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na rad s polovicom punog radnog vremena na određeno vrijeme na radnom mjestu II. vrste:

zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu, med. - lab. inženjer ………………………..……1 izvršitelj(ica)

u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju na određeno vrijeme do povratka radnice na rad s punim radnim vremenom.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

 • medicinsko - laboratorijski inženjer,
 • radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  
 • položen stručni ispit i članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika,
 • vozački ispit B kategorije,
 • opća zdravstvena sposobnost.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • rodni list,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,
 • odobrenje za samostalan rad - Hrvatska komora zdravstvenih radnika
 • uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).
 • presliku vozačke dozvole.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na rad na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena na određeno vrijeme  na radnom mjestu II. vrste: zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu, medicinsko - laboratorijski inženjer.“

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 18. 03. 2021. god.

Kriteriji za odabir:

 • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
 • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta,
 • Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Zavod za javno zdravstvo Zadar podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu provođenja ovog natječaja..

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.    

Ravnatelj:

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.

  Tekst natječaja