NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme - magistar struke znanosti o okolišu

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-1943/20 od dana 09. 09. 2020. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju na radnom mjestu I. vrste: 

nezdravstveni djelatnik u zdravstvenom zavodu - magistar struke znanosti o okolišu …...1 izvršitelj(ica) 

u Službi za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša.

 

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti: - magistar struke znanosti o okolišu,

            - radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  

            - vozački ispit B kategorije,

            - opća zdravstvena sposobnost.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

            - rodni list,

            - presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

              (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 (ne starije od  šest mjeseci),

- presliku vozačke dozvole.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju - na radnom mjestu I. vrste: nezdravstveni djelatnik u zdravstvenom zavodu - magistar struke znanosti o okolišu.“

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 26. 09. 2020. god.

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.
  • Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.       

Tekst natječaja

                                                                                                         

Ravnatelj:

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.