Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme - dr. med. spec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR  
Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar                                                        
Zadar, 08. 07. 2024. god.
Broj: 01-1734/24

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH oznaka: KLASA: 100-01/24-03/137, URBROJ: 534-03-3-1/8-24-17, KLASA: 100-01/24-03/137, URBROJ: 534-03-3-1/8-24-18 i KLASA: 100-01/24-03/137, URBROJ: 534-03-3-1/8-24-19 od dana 25. 06. 2024. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ

Ad. 1. za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu I. vrste:

doktor medicine specijalist javnog zdravstva 2 / doktor medicine specijalist epidemiologije 2 / doktor medicine specijalist socijalne medicine 2 ……………………………………….................... 1 izvršitelj(ica)

u gerontološkom timu u djelatnosti javnog zdravstva, u Službi za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

 

Ad. 2. za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu I. vrste:

doktor medicine specijalist psihijatrije 2 ………………………………………..................... 2 izvršitelja(ice)

u timu u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, u Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

 

Ad. 3. za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu I. vrste:

doktor medicine specijalist kliničke mikrobiologije 1 ………………………....................... 1 izvršitelj(ica)

u timu specijalističko-dijagnostičke djelatnosti, u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

 

Uvjeti:  Ad. 1. doktor medicine specijalist javnog zdravstva / epidemiologije / socijalne medicine

             Ad. 2. doktor medicine specijalist psihijatrije

             Ad. 3. doktor medicine specijalist kliničke mikrobiologije

             - radno iskustvo od 5 godine rada u struci,  

             - odobrenje za samostalan rad,

             - položen stručni ispit

               i članstvo u Hrvatskoj liječničkoj komori,

             - vozački ispit B kategorije.

 

Kandidati Ad. 1. - Ad. 3. uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- odgovarajući dokument kojim dokazuju završeno obrazovanje,

- odobrenje za samostalan rad - Hrvatska liječnička komora,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- potvrdu o radnom iskustvu (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  tri mjeseca),

- presliku vozačke dozvole.

 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu I. vrste: ____________________________  (navesti radno mjesto za koje se podnosi prijava)“.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 25. 07. 2024. god.

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.
  • da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17, 98/19, 84/2 i 156/23) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Zavod za javno zdravstvo Zadar dostavljene podatke osoba prijavljenih na natječaj obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.            

                                                                                                           

                                                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                                                               Benito Pucar, dipl. ing.

 

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme - dr. med. spec.