Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme - dr. med. spec. šk. med. ili obiteljske medicine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR  
Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar     
Zadar, 02. 05. 2024. god.  
Broj: 01-1100/24                                           

Temeljem Odluka Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar: oznake broj: 02-2409/22 od dana 16. 12. 2022. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja na radnom mjestu I. vrste:

doktor medicine specijalist školske medicine 2 ………………………………………............ 1 izvršitelj(ica).

U nedostatku specijaliste školske medicine  ravnopravno doktor medicine specijalist obiteljske medicine 2 ili doktor medicine bez specijalizacije

u Službi za školsku i adolescentnu medicinu Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: područje Zadarske županije, školska ambulanta Biograd na Moru.

Uvjeti: 

- doktor medicine specijalista školske medicine ili obiteljske medicine radno iskustvo od 5 godine rada u struci,  

- odobrenje za samostalan rad,

- položen stručni ispit  i članstvo u Hrvatskoj liječničkoj komori,

- vozački ispit B kategorije.

- doktor medicine bez specijalizacije, sve osim uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i najmanje 1 godinu rada u struci.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- odgovarajući dokument kojim dokazuju završeno obrazovanje,

- odobrenje za samostalan rad - Hrvatska liječnička komora,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- potvrdu o radnom iskustvu,

(izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

(ne starije od  tri mjeseca),

- presliku vozačke dozvole.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme  na radnom mjestu: doktor medicine specijalist 2  (navesti radno mjesto za koje se podnosi prijava)“.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 16. 05. 2024. god.

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.
  • da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17, 98/19, 84/2 i 156/23) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Zavod za javno zdravstvo Zadar dostavljene podatke osoba prijavljenih na natječaj obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.            

                                                                                                           

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                               Benito Pucar, dipl. ing.

 

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme - dr. med. spec. šk. med. ili obiteljske medicine