NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme - zdravstveno laboratorijski tehničar

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-686/20 od dana 30. 04. 2020. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

 NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme na radnom mjestu III. vrste:

 zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu, zdravstveno laboratorijski tehničar....................1  izvršitelj/ica

 u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

Mjesto rada: područje Zadar.

 Uvjeti: - zdravstveno laboratorijski tehničar,

            - radno iskustvo: 1 godina rada u struci,

            - položen stručni ispit

              i članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika,

            - vozački ispit B kategorije.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

            - rodni list,

            - presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,

             - uvjerenje o položenom stručnom ispitu

  i odobrenje za samostalan rad,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

              (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 (ne starije od  šest mjeseci),

- presliku vozačke dozvole.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

 

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine -  na radnom mjestu III. vrste: zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu - zdravstveno - laboratorijski tehničar.“

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 21. 05. 2020. god.

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta,
  • Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr te istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.                                                                                                              

Ravnatelj: Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.   

Tekst natječaja