O Uredu ravnatelja

U Uredu ravnatelja obavljaju se zdravstveni, pravni, upravni i administrativni poslovi u funkciji orga­nizacije i vođenja poslovanja Zavoda.  

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za za­konitost rada. Ravnatelj, njegov zamjenik i pomoćnik za kvalitetu u zdravstvu koordiniraju svim poslovnim funkcijama, obavljaju poslove planiranja dugoročnih i srednjoročnih radnih zadataka Zavoda, daju sm­jernice za izradu Poslovnog plana Zavoda i definiraju strateške ciljeve za dugoročni i srednjoročni razvoj Zavoda. Redovito analiziraju izvješća o financijskom upravljanju i kontroli te unutarnjoj reviziji kako bi se osiguralo pravodobno, kvalitetno i zakonito donošenje odluka s obzirom na odgovornost ravnatelja za zakonitost rada i upravljanje imovinom koja se koristi pri obavljanju svih aktivnosti, provedbi plana i ost­varenju poslovnih rezultata u Zavodu.

Zamjenik ravnatelja, a u djelokrugu pravnih poslova, obavlja stručno sudjelovanje kao i operativnu izradu raznih prijedloga, nacrta odluka, pravilnika i drugih općih i posebnih normativnih akata ustanove iz na­dležnosti ravnatelja i ostalih tijela Zavoda. Po posebnoj punomoći izdanoj od ravnatelja obavlja zastupanje i predstavljanje Zavoda u sudu i izvan suda te kod svih drugih državnih tijela. Prati izmjene pozitivnih propisa koje se odnose na statusna pitanja i djelatnost ustanove te priprema dokumentaciju za izmjene upisa po­dataka o ustanovi u sudskom i drugim registrima. Prati i sudjeluje u postupku ugovaranja između Zavoda i HZZO-a o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, daje pravna mišljenja i sav­jete po pojedinim pitanjima iz poslovanja Zavoda. Daje stručna mišljenja o primjeni propisa i drugih akata, izrađuje nacrte odgovora na dopise i podneske iz svog djelokruga rada za potrebe Ureda i svih službi Zavo­da. Sudjeluje u postupcima uvođenja kvalitete u ustanovi. Daje prijedloge i mišljenja o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovim razvojem. Izrađuje za operativnu primjenu obrasce odluka, rješenja, ugovora o radu, raskida iz područja radnih odnosa te vrši pravnu kontrolu i nadzor pojedinačnih akata izrađenih u službi za zajedničke poslove. Sudjeluje i kontrolira izradu prijedloga za ovrhu, prijava, odgovora na prigovore te raznih pismenih podnesaka u postupcima naplate potraživanja putem javnih bilježnika i suda. Sudjeluje, nadzire i vodi postupke javne nabave, a daje stručna mišljenja u postupcima bagatelne nabave. Nadzire i sudjeluje u postupcima pripreme ponuda Zavoda za druge javne i ostale naručitelje. Izrađuje nacrte i nadzire pojedinač­no zaključenje ugovora. Obavlja poslove službenika za informiranje.

Pomoćnik za kvalitetu predsjednik je Povjerenstva za kvalitetu u zdravstvu Zavoda, a koje tijelo osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Pomoćnik za kvalitetu provodi sve aktivnosti s ciljem uspostave sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite te provodi aktivnosti za pripremu i provedbu akreditacijskog postupka.

U djelokrugu upravnih poslova stručno i operativno se vrši priprema i izrada pismenih materijala za rad svih tijela Zavoda, koji uključuje: brigu o organiziranju sjednica, otpremu poziva i materijala, vođenje zapisnika te izradu prijedloga, zaključaka, odluka te ostalih akata nadležnih tijela. Vodi se evidencija ugovora, evidencija odluka Upravnog vijeća i ostalih tijela Zavoda. Obavlja se ovlašteno arhiviranje i izlučivanje arhivske građe.

U djelokrugu poslova zaštite na radu i od požara koordiniraju se i obavljaju svi, zakonom i podzakonskim aktima propisani stručni poslovi zaštite na radu i zaštite od požara, koji uključuju obvezu poslodavca na uvođenje praktične primjene aktivnosti i mjera u cilju sustavnog unapređenja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Brigu o pravodobnoj primjeni i kontroli vodi stručnjak zaštite na radu koji ispunjava posebne uvjete za obavljanje tih poslova.

U djelokrugu poslova glavne tehničarke Zavoda, a u suradnji s odgovornim sestrama službi, vodi se briga o stanju i održavanju cjelokupnog poslovnog prostora i inventara Zavoda, organizira se i nadzire rad radnika na poslovima pranja, čišćenja i održavanja, vode se evidencije o prisutnosti na radu i mjesečna izvješća o radu djelatnika te se sudjeluje u planiranju godišnjih odmora. U suradnji sa stručnjakom zaštite na radu vrši se prijava povreda na radu i vode se evidencije o povredama na radu i oboljelima u svezi s radom. Skrbi se o pravovremenoj nabavi i pravilnoj raspodjeli radne odjeće, obuće i osobnih zaštitnih sredstava, o čemu se vode propisane evidencije. Skrbi se o pravilnom gospodarenju s medicinskim otpadom sukladno donesenom planu. Koordinira se provođenje tečaja higijenskog minimuma.

U djelokrugu općih poslova obavlja se uredsko poslovanje za Zavod: evidentiranje i urudžbiranje prijema i otpre­me pošte, raspoređivanje i dostava pismena odgovarajućim adresatima pri čemu se osigurava pravodobna do­stava materijala i drugih dokumenata u nadležne institucije i tijela. Vrši se raspored pismena službama Zavoda, po potrebi umnožavanje, uvezivanje materijala te arhiviranje akata. Istovremeno se vrši posredna i neposredna komunikacija sa strankama te korisnicima usluga Zavoda u cilju pružanja brže i kvalitetnije usluge. U svom dje­lokrugu surađuje se sa svim organizacijskim jedinicama Zavoda te vanjskim pravnim i fizičkim osobama.