O službi ..

Voditeljica službe
Stela Klepac Erstić, dr. med. spec. epidemiologije

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u okviru svoje Zakonom utvrđene djelatnosti na području Zadarske županije provodi puniverzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju svih oblika ovisnosti, a provodi i niz mjera usmjerenih na zaštitu i očuvanje mentalnog zdravlja.

Služba obavlja poslove izvanbolničkog liječenja, dijagnostičkog, savjetodavnog i preventivno-terapijskograda te druge stručne poslove koji se odnose na:

–  podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji kroz osnaživanje zdrave populacije,

–  promociju zdravlja s posebnim naglaskom na mentalno zdravlje

–  razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina djece i mladih s ciljem prevencije ovisnosti i problema u ponašanju

–  učenje djece i mladih prihvatljivim modelima ponašanja

–  edukaciju djelatnika koji rade s mladima

–  rano otkrivanje rizične populacije i njihovo uključivanje u savjetovališni rad i tretman

–  rad s ovisnicima o drogama, eksperimentatorima i konzumentima.

U okviru javnih ovlasti Služba obavlja poslove:

–  izvršavanja mjera posebne obveze izrečenih maloljetnicima u suradnji s Centrom za socijalnu skrb

–  izvršavanja ostalih mjera liječenja od ovisnosti izrečenih od strane pravosudnih institucija.

Preventivne aktivnosti

U dosadašnjem radu proveden je niz preventivnih projekata zaštite i unapređenja zdravlja djece i mladih, a ostvarena je suradnja u takvim projektima i s drugim institucijama u lokalnoj zajednici:

- Od školske godine 2012./2013., Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti sudjeluje u provedbi projekta „Zdrav za 5“, koji je pokrenut temeljem potpisanog protokola između Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ministarstva zdravlja RH, Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  RH. Cilj projekta je zajedničko djelovanje na području prevencije ovisnosti te podizanje razine javnozdravstvene svijesti kod djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. U sklopu projekta se među populacijom učenika osmih razreda osnovnih škola te prvih i drugih razreda srednjih škola zadarske županije provode preventivna predavanja na teme „Ovisnost i zlouporaba droga“, „Opasnost skrivena u igrama na sreću“ te „Nula promila“.

- Od školske godini 2015./2016. provode se radionice „Vršnjačko nasilje“ koje su usmjerene na sprječavanje svih vrsta nasilja među populacijom djece osnovnoškolskog uzrasta. Putem radionica učenike se upoznaje s različitim vrstama nasilja u svrhu jačanja svijesti o vršnjačkom nasilju te se potiče stvaranje empatije prema žrtvama nasilja, ali i bolje razumijevanje nasilničkog ponašanja. Učenike se također podučava ispravnim načinima reagiranja na nasilje, bez obzira na njihovu ulogu u nasilnom ponašanju.

- U 2016. god. je Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije osnovalo radnu skupinu za problematiku sigurnog ponašanja mladih na internetu, a koja je u 2017. god. pokrenula projekt „Sigurno ponašanje djece na internetu“. Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti sudjeluje u provedbi navedenog projekta, i to u aktivnostima koje se tiču podizanja razine znanja osnovnoškolaca o mogućim opasnostima i rizičnim ponašanjima te prekomjernom korištenju interneta, uz poduku o odgovornom i samozaštitnom ponašanju.

- Od školske godine 2017./2018. se u suradnji sa Odjelom za Psihologiju Sveučilišta u Zadru, kroz implementaciju programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama, u srednjim školama Zadarske županije provode radionice na teme: ,,Očekivanja i prava u vezi“, „Nasilno ponašanje u vezi“, „Nasilno rješavanje sukoba“, i „Kako prijatelji mogu pomoći“. Svrha ovog programa je pridonijeti suzbijanju nasilnog  ponašanja u mladenačkim vezama čijem porastu svakodnevno svjedočimo. To će se postići uspješnijim prepoznavanjem različitih, ponekad suptilnih, oblika nasilja u bliskim vezama mladih, manjim pristajanjem na ponašanja koja osobi ne odgovaraju, prepoznavanjem vlastitih ponašanja koja ugrožavaju druge, te razvijanjem norme da je u redu potražiti pomoć kad se mlada osoba nalazi u nasilnoj vezi.

Također se kontinuirano kroz godinu u suradnji sa svim partnerskim udrugama održavaju različita javna preventivna predavanja i tribine, kao i predavanja za roditelje, nastavnike i stručne suradnike. Predavanjima se obuhvaćaju različite teme vezane za problematiku mentalnog zdravlja i ovisnosti, poput elektroničkog nasilja, novih droga, znakova ovisnosti kod maloljetnika, liječenja Hepatitisa C i sl.

Služba također kontinuirano obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama te Mjesec borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca, kroz predavanja, tribine, okrugle stolove, izradu plakata i promotivnih materijala kojim se želi ukazati na ovaj značajan javnozdravstveni problem. Služba kontinuirano izdaje i promotivne materijale te informativne letke s tematikom ovisnosti i mentalnog zdravlja

Savjetovalište za mentalno zdravlje otvoreno je s ciljem zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja te prevencije ovisnosti. Savjetovanje školske djece, mladih i njihovih roditelja važno je mjesto prevencije, tretmana i dijagnostike. Obuhvaća individualno i obiteljsko savjetovanje, toksikološku analizu urina, specijalističke, dijagnostičke i terapijske postupke, po potrebi i suradnju s drugim ustanovama i institucijama s posebnim naglaskom na stručne suradnike škola. Stručni suradnici Službe provode programe selektivne prevencije koji su namijenjeni adolescentima-konzumentima i eksperimentatorima droga, koji dolaze samoinicijativno ili s nalogom Općinskog državnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb te Općinskog i Prekršajnog suda. Djeca i adolescenti dolaze zbog problema u ponašanju, emocionalnih teškoća, problema u odnosima sa vršnjacima i sl. Uz to u Savjetovališta dolaze i odrasli s raznim teškoćama vezanim uz mentalno zdravlje (depresivnost, anksioznost, problemi u partnerskim odnosima, žalovanje, suočavanje sa stresom…) kojima se u skladu s individualnim potrebama pružaju usluge dijagnostike i tretmana. Broj korisnika usluga Savjetovališta raste progresivno iz godine u godinu, a Savjetovalište je, osim u Zadru, otvoreno u Benkovcu, Biogradu n/M, Gračacu, Obrovcu i Pagu.

Aktivnosti Službe u radu s ovisnicima:

 –  registriranje i evidentiranje korisnika. 

–  ispunjavanje Pompidou upitnika za praćenje epidemioloških podataka vezanih uz ovisnike o psihoaktivnim sredstvima na području RH.

–  specijalistički liječnički pregledi i izdavanje nalaza. 

–  testiranje urina na prisutnost psihoaktivnih supstanci.

–  psihologijska procjena i rad na modifikaciji ponašanja.

–  individualno i obiteljsko savjetovanje.

–  savjetodavni i edukativni rad s liječnicima obiteljske medicine koji predstavljaju suradnike u procesu izvanbolničkog liječenja ovisnika.

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

–  savjetovalište za onkološke bolesnike, članove njihovih obitelji i prijatelje

–  grupni rad s osobama koje imaju problem s ovisnosti o alkoholu i njihovim obiteljima.

U svom radu Služba surađuje sa pravosudnim institucijama, Centrom za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnimu stanovama, Uredom za probaciju, penalnim institucijama, udrugama i drugim zdravstvenim i nezdravstvenim institucijama koje se bave očuvanjem mentalnog zdravlja.

Zavod redovito s HZZO-om zaključuje ugovor o provođenju zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti za tri tima.

Projekti:

  • Trening životnih vještina
  • Projekt screening-a mentalnog zdravlja učenika osnovnih škola na zadarskom području
  • Zdrav za pet
  • Sigurno ponašanje djece na internetu
  • Program prevencije nasilja u mladenačkim vezama