NATJEČAJ za primanje na pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci: diplomirani sanitarni inženje

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                                      

Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar                                                                                 

 Zadar, 12. 08. 2019. god.

Broj: 01-1653/19

 Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („Nar. nov.“ br. 57/12, 120/12 i 16/17) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („Nar. nov.“ br. 124/13), te dopisa Ministarstva zdravstva RH oznake KLASA: 023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od dana 18. 04. 2019. god., a na prijedlog stručne službe, Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje

NATJEČAJ

za primanje na pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci:

diplomirani sanitarni inženjer ili

magistar sanitarnog inženjerstva……………………………………….…... 2 izvršitelja/ica, pripravnika/ca.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni ili stručni diplomski studij sanitarnog inženjerstva,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • status nezaposlene osobe bez radnog iskustva, te da je kao nezaposlena evidentirana duže od 1 dana kod nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz molbu za zapošljavanje kandidati su obvezni priložiti:

 • kraći životopis,
 • domovnicu,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih,
 • potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju za nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju da ostvaruju prednost prema određenim kriterijima za odabir.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 22. 08. 2019. god.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.            

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7 A, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj - primanje na pripravnički staž - diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva.“

Kriteriji za odabir:

 • od kandidata koji ispunjavaju uvjete prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje, 
 • ako su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca i godine prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja (pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama),
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutih tijekom školovanja,
 • uz ispunjavanje svih gore navedenih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

Zavod za javno zdravstvo Zadar podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se isključivo u svrhu provođenja ovog natječaja za primanje na pripravnički staž.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 Ravnatelj:

 Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.              

Natjecaj za pripravnicki staz