Djeca i mladi

 • Protokol o postupanju u koli s u?enicima oboljelima od e?erne bolesti

  (14. 11. 2017.)

  Ovaj protokol definira sigurnu školsku okolinu u slu?aju u?enika oboljelih od še?erne bolesti kako bi se omogu?ila redovita terapija i kontrola bolesti, sprije?ile mogu?e situacije pove?anog rizika za zdravlje i ivot u?enika i utvrdili postupci i obveze svih sudionika (u?itelji, stru?ni suradnici, roditelji, školski lije?nik).

  Opširnije
 • Elektroni?ko nasilje

  (29. 03. 2016.)

  Elektroni?ko nasilje je oblik agresije koji se ostvaruje putem informacijske i komunikacijske tehnologije poput mobitela, video kamere, elektroni?ke pošte i internetskih stranica.  rtve elektroni?kog nasilja ?esto imaju osje?aj da se ne mogu zaštititi ili na?i sigurno uto?ište jer su takvi sadraji vidljivi milijunima korisnika.

  Opširnije
 • Što roditelji mogu u?initi u slu?aju elektroni?kog nasilja?

  (29. 03. 2016.)

  ŠTO UČINITI AKO JE DIJETE RTVA ELEKTRONIČKOG NASILJA?
  KAKO PRIMIJETITI DA JE DIJETE ZLOSTAVLJAČ?
  ŠTO UČINITI AKO JE DIJETE ZLOSTAVLJAČ?

  Opširnije
 • Kako sprije?iti elektroni?ko nasilje?

  (29. 03. 2016.)

  Roditelji i skrbnici djece i mladih koji se svakodnevno koriste internetskim i drugim medijskim sadrajima ne moraju nuno biti upoznati sa svim postoje?im stranicama i alatima koje mladi upotrebljavaju u komunikaciji. Unato? tome, vano je razumjeti na koje na?ine i u kakve svrhe mladi koriste takve sadraje kako bi mogli na vrijeme i na adekvatan na?in reagirati na eventualnu pojavu elektroni?kog zlostavljanja.

  Opširnije
 • Pregled prije upisa u prvi razred osnovne kole

  (01. 04. 2014.)

  Prije upisa u prvi razred obvezno se utvr?uje psihofizi?ko stanje djeteta tj. odre?eni stupanj zrelosti. Psihofizi?ku zrelost djeteta utvr?uje stru?no povjerenstvo za utvr?ivanje psihofizi?koga stanja djeteta koje ?ine lije?nik školske medicine, pedagog, psiholog, defektolog i u?itelj. Pregled prije upisa u prvi razred obavlja se u ambulantama školske medicine prema dogovorenim terminima.

  Opširnije