Mikrobioloke pretrage

Natje?aj za zapoljavanje za specijalista psihijatrije

     Zadar, 07. 04. 2017. god.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR,  temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje na neodre?eno vrijeme na radnom mjestu:

 

lije?nik specijalist psihijatrije………………………………………..………….…….…….1  izvršitelj/ica,

u Slubi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: Zadar, podru?je Zadarske upanije.

 

Uvjeti:

 - završen preddiplomski i diplomski sveu?ilišni studij ili integrirani preddiplomski i   

   diplomski sveu?ilišni studij medicine,

 - poloen stru?ni ispit tj. ste?eno odobrenje za samostalan rad,

 - poloen specijalisti?ki ispit iz podru?ja psihijatrije,      

 - radno iskustvo: 5 godina rada u struci,  

             - poznavanje rada na osobnom ra?unalu,        
              - nekanjavanost kandidata te da nije pod istragom,

             - voza?ki ispit B kategorije.      

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju dokumente kojima dokazuju ispunjenje uvjeta:

- ivotopis,

            - domovnicu,

            - rodni list,

            - diplomu o ste?enoj stru?noj spremi,

             - odobrenje za samostalan rad,

             - uvjerenje o poloenom specijalisti?kom ispitu,

- uvjerenje o radnom stau odnosno ste?enom iskustvu u struci

               (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istrani ili kazneni postupak

  (ne starije od  tri mjeseca),

- preslika voza?ke dozvole.

 

Krajnji rok za podnošenje molbi je 21. 04. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natje?aj - zapošljavanje na neodre?eno vrijeme - na radnom mjestu lije?nik specijalist psihijatrije.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natje?aja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natje?aj, o ?emu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su duni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti ?e pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovaraju?eg dokumenta.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje ?e biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natje?aja.

S odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti ?e se Ugovor o radu na neodre?eno vrijeme ugovaranjem probnog rada u trajanju od 90 dana.

Ovaj natje?aj se u cjelovitom tekstu objavljuje na slubenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“ i Jutarnjeg lista, a istovremeno u skra?enom obliku na oglasnoj plo?i i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                           Zoran Škrgati?, dr. med. spec. psih.

 

Natrag