Odjel za mikrobiologiju i biologiju

Odjel za mikrobiologiju i biologiju sastavni je dio Službe za zdravstvenu ekologiju. Uloga ovog Odjela je praćenje mikrobioloških parametara kao parametara zdravstvene ispravnosti:

 • namirnica životinjskog i biljnog podrjetla (žitarica i proizvoda, pekarskih proizvoda, voća i proizvoda od voca, povrća i proizvoda od povrća, biljnih ulja i masti, meda, kave, začina, čajeva, mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, slatkovodnih i morskih riba te gotovih jela)  
 • predmeta opće uporabe (posuđa, ambalaže, igračaka, kozmetike)

Praćenje mikrobioloških pokazatelja u:

 • svim tipovima vodoopskrbnih objekata (vodozahvat, vodosprema i mreža) 
 • vodama iz javnih i privatnih objekata (cisterni, bunara, bušotina, brodskih tankova i raznih drugih spremnika vode)  
 • vodama iz originalne ambalaže (mineralna, izvorska i stolna voda)  te
 • površinskim vodama (rijeke, jezera, izvori)  moru na plažama u sezoni kupanja,
 • moru na uzgajalištima ili u blizini ispusta otpadne vode bazenima (za kupanje, rekreaciju i rehabilitaciju)

Odjel ispituje biološke parametre u površinskim vodama (rijeke, jezera), koncentraciju peludnih zrnaca u zraku, mikrobiološku čistoću objekata u kojima se priprema i poslužuje hrana, te prati utjecaj mikrobiološkog onečišćenja s kopna na more (ekološke studije, monitorinzi)

Odjel se sastoji od sljedećih laboratorija:

Laboratorij za biologiju

 • More – klorofil a
 • Površinska voda (rijeka, jezero)
  • rijeka - P-B indeks saprobnosti  
  • jezero - stupanj trofije
   • klorofil a
 • Zrak – koncentacija peludnih zrnaca u zraku
 • Med - peludna analiza - Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda   (Nar.Nov. 20/2000).
Natrag