Odjel za mikrobiologiju i biologiju

Odjel za mikrobiologiju i biologiju sastavni je dio Službe za zdravstvenu ekologiju. Uloga ovog Odjela je praćenje mikrobioloških parametara kao parametara zdravstvene ispravnosti:

 • namirnica životinjskog i biljnog podrjetla (žitarica i proizvoda, pekarskih proizvoda, voća i proizvoda od voca, povrća i proizvoda od povrća, biljnih ulja i masti, meda, kave, začina, čajeva, mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, slatkovodnih i morskih riba te gotovih jela)  
 • predmeta opće uporabe (posuđa, ambalaže, igračaka, kozmetike)

Praćenje mikrobioloških pokazatelja u:

 • svim tipovima vodoopskrbnih objekata (vodozahvat, vodosprema i mreža) 
 • vodama iz javnih i privatnih objekata (cisterni, bunara, bušotina, brodskih tankova i raznih drugih spremnika vode)  
 • vodama iz originalne ambalaže (mineralna, izvorska i stolna voda)  te
 • površinskim vodama (rijeke, jezera, izvori)  moru na plažama u sezoni kupanja,
 • moru na uzgajalištima ili u blizini ispusta otpadne vode bazenima (za kupanje, rekreaciju i rehabilitaciju)

Odjel ispituje biološke parametre u površinskim vodama (rijeke, jezera), koncentraciju peludnih zrnaca u zraku, mikrobiološku čistoću objekata u kojima se priprema i poslužuje hrana, te prati utjecaj mikrobiološkog onečišćenja s kopna na more (ekološke studije, monitorinzi)

Odjel se sastoji od sljedećih laboratorija:

Laboratorij za mikrobiologiju voda

 • Ispitivanje vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04)
 • Ispitivanje mineralne, izvorske i stolne vode prema Pravilniku o prirodnim mineralnim, prirodnimizvorskim i stolnim vodama (NN 2/05, 79/05 i 107/05)
 •  Ispitivanje površinskih, podzemnih voda i mora po Uredbi o klasifikaciji voda (NN 77/98)
 • Ispitivanje kakvoće mora na plažama po Uredbi o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96).
 • Ispitivanje voda iz bazena za rehabilitaciju i rekreaciju, otpadnih, tehnoloških i ostalih voda popokazateljima

Natrag