Odjel za kemiju voda, sediment i otpad

Odjel za kemiju voda, sediment i otpad sastavni je dio Službe za zdravstvenu ekologiju. Uloga ovog Odjela je praćenje fizikalnih, fizikalno-kemijskih, kemijskih i organoleptičkih parametara u: 

 • svim tipovima vodoopskrbnih objekata (vodozahvat, vodosprema i mreža) vodama iz javnih i privatnih objekata (cisterni, bunara, bušotina, brodskih tankova i raznih drugih spremnika vode) 
 • vodama iz originalne ambalaže (mineralne, izvorske i stolne vode)

Djelatnost odjela uključuje praćenje kemijskih i fizikalnih parametara:

 • u površinskim vodama (rijeke, jezera, izvori) i moru na plažama u sezoni kupanja  
 • bazenima (za kupanje, rekreaciju i rehabilitaciju)  
 • praćenje utjecaja onečišćenja s kopna na more (ekološke studije, monitorinzi), te  
 • praćenje kemijskih pokazatelja sedimenta.

Odjel ispituje fizikalne i biološke pokazatelje u otpadnim vodama, te kemijski sastav otpada. Odjel prati organoklorne pesticide i PCB u namirnicama (uključujući vodu za piće). 

Odjel se sastoji od sljedećih Laboratorija: 

Laboratorij za kvalitetu namirnica i dijetetske proizvode

 • Fizikalno - kemijska analiza 
 • Senzorska svojstva 
 • Fenoli spektrofotometrijski  
 • Ukupni fenoli s prethodnom destilacijom  
 • Priprema uzorka za analizu metala  
 • Metali na AAS – plamenom, grafitnom, hidridnom tehnikom 
 • Ekstrakcija s organskim otapalima  
 • Ekstrakcija na krutoj fazi  
 • ÄŒišćenjem ekstrakta kromatografijom na stupcu  
 • GC pesticida i PCB iz otopina  
 • Lakohlapivi klorirani ugljikovodici  
 • Ukupni dušik  
 • Aluminij – spektrofotometrijski  
 • Koncentracija vodikovih iona (pH)  
 • Elektroprovodljivost  
 • Temperatura vode  
 • Mutnoća vode (NTU)  
 • Slobodni CO2  
 • Kisik (otopljeni O2, BPK5)  
 • Suspendirane tvari taloženjem (u ml)  
 • Dinamika taloženja (po Imhoff-u)  
 • Otopljene tvari (sušenje, žarenje)  
 • Suspendirani tvari (sušenje, žarenje)  
 • Alkalitet: m- i p- vrijednost  
 • Tvrdoća (ukupna, kalcijeva)  
 • Silikati - otopljeni spektrofotometrijski  
 • Sulfati  
 • Kloridi  
 • Slobodni klor (kolorimetrijski, titrimetrijski)  
 • Određivanje potrebnog klora za dezinfekciju  
 • Fluoridi  
 • Oksidativnost (KPKMn; KPKCr)  
 • Kemijski potrošak kisika (KPK)  
 • Amonijak –spektrofotometrijski  
 • Nitriti  
 • Nitrati spektrofotometrijski  
 • Nitrati spektrofotometrijski uz prethodnu redukciju (Cd –kolona)  
 • Ukupni organski fosfor  
 • Fosfati – orto  
 • Cijanidi kvantitativno – destilacijom  
 • Detergenti - anionski 

Natrag