Odjel za kemiju namirnica, predmeta opće uporabe i zrak

Odjel za kemiju namirnica, predmeta opće uporabe i zrak sastavni je dio Službe za zdravstvenu ekologiju. Uloga ovog Odjela je praćenje fizikalnih, fizikalno-kemijskih, kemijskih i organoleptičkih pokazatelja zdravstvene ispravnosti i kvalitete:

 • namirnica životinjskog i biljnog podrjetla (žitarica i proizvoda, pekarskih proizvoda, voća i  proizvoda od voća, povrća i proizvoda od povrća, biljnih ulja i masti, meda, kave, začina, čajeva, mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, slatkovodnih i morskih riba te gotovih jela) 
 • predmeta opće uporabe (posuđa, ambalaža, igračaka, kozmetike, duhana)

Odjel ispituje energetsku i prehrambenu vrijednost kompletnih obroka te procijenjuje kakvoću zraka na području grada Zadra na osnovu kemijskih pokazatelja. Laboratorij za metale i nemetale osim u namirnicama prati metale i nemetale u svim tipovima voda za piće, površinskim vodama, otpadnim vodama, sedimentu i otpadu. 

Odjel se sastoji od sljedećih Laboratorija: 

 

Laboratorij za kvalitetu namirnica i dijetetske proizvode

 • Senzorska ispitivanja 
 • Fizikalna ispitivanja  
  • Destilacija  
  • Ispitivanje pod UV svjetlom  
  • Vaganje  
  • pH vrijednost  
  • Filtracija  
  • Centrifugiranje  
  • Određivanje sadržaja loma, kvarnih zrna i sl.  
  • Bodovanje i prebiranje kave  
  • Bodovanje i vaganje kruha  
  • Suha tvar - direktno  
  • Suha tvar - s pijeskom  
  • Suha tvar - refraktometrijski 
 • Kemijska ispitivanja 
  • Pepeo netopiv u vodi i razrijeđenim kiselinama  
  • Bjelančevine po Kjeldahlu  
  • Hidroliza bjelančevina  
  • Hidroliza lipida  
  • Lipidi po Soxhletu  
  • Lipidi po Gerberu  
  • Kiselinski broj  
  • Peroksidni broj  
  • Slobodne masne kiseline 
  • Ugljikohidrati  
  • Direktno reducirajući šećeri  
  • Ukupni šećeri (disaharidi)  
  • Hidroksimetilfurfurol (HMF)  
  • Etanol piknometrom  
  • Metilni alkohol spektrofotometrijski  
  • Stupanj kiselosti  
  • Ukupna kiselost  
  • Celuloza

Natrag