Odjel za mikrobiologiju i biologiju

Odjel za mikrobiologiju i biologiju sastavni je dio Slube za zdravstvenu ekologiju. Uloga ovog Odjela je pra?enje mikrobioloških parametara kao parametara zdravstvene ispravnosti:

 • namirnica ivotinjskog i biljnog podrjetla (itarica i proizvoda, pekarskih proizvoda, vo?a i proizvoda od voca, povr?a i proizvoda od povr?a, biljnih ulja i masti, meda, kave, za?ina, ?ajeva, mesa i proizvoda od mesa, mlijeka i mlije?nih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, slatkovodnih i morskih riba te gotovih jela)  
 • predmeta op?e uporabe (posu?a, ambalae, igra?aka, kozmetike)

Pra?enje mikrobioloških pokazatelja u:

 • svim tipovima vodoopskrbnih objekata (vodozahvat, vodosprema i mrea) 
 • vodama iz javnih i privatnih objekata (cisterni, bunara, bušotina, brodskih tankova i raznih drugih spremnika vode)  
 • vodama iz originalne ambalae (mineralna, izvorska i stolna voda)  te
 • površinskim vodama (rijeke, jezera, izvori)  moru na plaama u sezoni kupanja,
 • moru na uzgajalištima ili u blizini ispusta otpadne vode bazenima (za kupanje, rekreaciju i rehabilitaciju)

Odjel ispituje biološke parametre u površinskim vodama (rijeke, jezera), koncentraciju peludnih zrnaca u zraku, mikrobiološku ?isto?u objekata u kojima se priprema i posluuje hrana, te prati utjecaj mikrobiološkog one?iš?enja s kopna na more (ekološke studije, monitorinzi)

Odjel se sastoji od sljede?ih laboratorija:

Laboratorij za mikrobiologiju namirnica i POU

 • Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti namirnica prema Pravilniku o mikrobiološkim standardima zanamirnice (NN 46/94, 20/01, 40/01, 125/03, 32/04).
 • Ispitivanje mikrobiološke ?isto?e u objektima koji posluju s hranom prema Pravilniku o normativimamikrobiološke ?isto?e i metodama njenog odre?ivanja (NN 46/94).
 • Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti predmeta op?e uporabe (POU) prema Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti POU koji se mogu stavljati u promet (NN 42/04) i Pravilniku o zdravstvenoj  ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 46/04).
 • Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti dijetetskih namirnica prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica (NN 46/94, 50/95, 88/96, 1/01). 

Natrag