O slubi

Sluba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (zrak, tlo, buka) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvenu ispravnost: 

  • namirnica, sirovina, vode za pi?e, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, te predmeta op?e uporabe 
  • ispituje i ocjenjuje sastav i kakvo?u otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda, voda mora i sedimenta, ekotoksikološka svojstva otpadnih voda i kemijskih pripravaka koji dospijevaju u vode i mora, te sastav i kakvo?u  otpada 
  • provodi poslove mjerenja i predvidanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave i obavljaju stru?ne poslove zaštite okoliša 

Djelatnost je organizirana i odvija se kroz tri odjela u sastavu kojih su sedamnaest laboratorija:

Odjel za mikrobiologiju i biologiju
Odjel za kemiju voda, sediment i otpad
Odjel za kemiju namirnica, predmeta op?e uporabe i zrak

U Slubi za zdravstvenu ekologiju obvezujemo se na pruanje usluga visoke kvalitete i ispunjavanje zahtjeva svojih korisnika, te rad naših ispitnih laboratorija u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Sluba za zdravstvenu ekologiju od velja?e 2009. godine osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005 + Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006). Op?i zahtjevi za ispitne i umjerne laboratorije:

Potvrda o akreditaciji

Od velja?e 2011. godine Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Sluba za zdravstvenu ekologiju ZJZ Zadar ovlaštena je obavljanje ispitivanja u svrhu slubenih kontrola hrane, uklju?uju?i vodu za pi?e i hrane za ivotinje. 

Natrag