O Uredu

U Uredu ravnatelja obavljaju se zdravstveni, pravni, upravni i administrativni poslovi u funkciji orga­nizacije i vo?enja poslovanja Zavoda.  

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za za­konitost rada. Ravnatelj, njegov zamjenik i pomo?nik za kvalitetu u zdravstvu koordiniraju svim poslovnim funkcijama, obavljaju poslove planiranja dugoro?nih i srednjoro?nih radnih zadataka Zavoda, daju sm­jernice za izradu Poslovnog plana Zavoda i definiraju strateške ciljeve za dugoro?ni i srednjoro?ni razvoj Zavoda. Redovito analiziraju izvješ?a o financijskom upravljanju i kontroli te unutarnjoj reviziji kako bi se osiguralo pravodobno, kvalitetno i zakonito donošenje odluka s obzirom na odgovornost ravnatelja za zakonitost rada i upravljanje imovinom koja se koristi pri obavljanju svih aktivnosti, provedbi plana i ost­varenju poslovnih rezultata u Zavodu.

Zamjenik ravnatelja, a u djelokrugu pravnih poslova, obavlja stru?no sudjelovanje kao i operativnu izradu raznih prijedloga, nacrta odluka, pravilnika i drugih op?ih i posebnih normativnih akata ustanove iz na­dlenosti ravnatelja i ostalih tijela Zavoda. Po posebnoj punomo?i izdanoj od ravnatelja obavlja zastupanje i predstavljanje Zavoda u sudu i izvan suda te kod svih drugih dravnih tijela. Prati izmjene pozitivnih propisa koje se odnose na statusna pitanja i djelatnost ustanove te priprema dokumentaciju za izmjene upisa po­dataka o ustanovi u sudskom i drugim registrima. Prati i sudjeluje u postupku ugovaranja izme?u Zavoda i HZZO-a o provo?enju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, daje pravna mišljenja i sav­jete po pojedinim pitanjima iz poslovanja Zavoda. Daje stru?na mišljenja o primjeni propisa i drugih akata, izra?uje nacrte odgovora na dopise i podneske iz svog djelokruga rada za potrebe Ureda i svih slubi Zavo­da. Sudjeluje u postupcima uvo?enja kvalitete u ustanovi. Daje prijedloge i mišljenja o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovim razvojem. Izra?uje za operativnu primjenu obrasce odluka, rješenja, ugovora o radu, raskida iz podru?ja radnih odnosa te vrši pravnu kontrolu i nadzor pojedina?nih akata izra?enih u slubi za zajedni?ke poslove. Sudjeluje i kontrolira izradu prijedloga za ovrhu, prijava, odgovora na prigovore te raznih pismenih podnesaka u postupcima naplate potraivanja putem javnih biljenika i suda. Sudjeluje, nadzire i vodi postupke javne nabave, a daje stru?na mišljenja u postupcima bagatelne nabave. Nadzire i sudjeluje u postupcima pripreme ponuda Zavoda za druge javne i ostale naru?itelje. Izra?uje nacrte i nadzire pojedina?­no zaklju?enje ugovora. Obavlja poslove slubenika za informiranje.

Pomo?nik za kvalitetu predsjednik je Povjerenstva za kvalitetu u zdravstvu Zavoda, a koje tijelo osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provo?enje propisa s podru?ja kvalitete zdravstvene zaštite. Pomo?nik za kvalitetu provodi sve aktivnosti s ciljem uspostave sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite te provodi aktivnosti za pripremu i provedbu akreditacijskog postupka.

U djelokrugu upravnih poslova stru?no i operativno se vrši priprema i izrada pismenih materijala za rad svih tijela Zavoda, koji uklju?uje: brigu o organiziranju sjednica, otpremu poziva i materijala, vo?enje zapisnika te izradu prijedloga, zaklju?aka, odluka te ostalih akata nadlenih tijela. Vodi se evidencija ugovora, evidencija odluka Upravnog vije?a i ostalih tijela Zavoda. Obavlja se ovlašteno arhiviranje i izlu?ivanje arhivske gra?e.

U djelokrugu poslova zaštite na radu i od poara koordiniraju se i obavljaju svi, zakonom i podzakonskim aktima propisani stru?ni poslovi zaštite na radu i zaštite od poara, koji uklju?uju obvezu poslodavca na uvo?enje prakti?ne primjene aktivnosti i mjera u cilju sustavnog unapre?enja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, spre?avanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Brigu o pravodobnoj primjeni i kontroli vodi stru?njak zaštite na radu koji ispunjava posebne uvjete za obavljanje tih poslova.

U djelokrugu poslova glavne tehni?arke Zavoda, a u suradnji s odgovornim sestrama slubi, vodi se briga o stanju i odravanju cjelokupnog poslovnog prostora i inventara Zavoda, organizira se i nadzire rad radnika na poslovima pranja, ?iš?enja i odravanja, vode se evidencije o prisutnosti na radu i mjese?na izvješ?a o radu djelatnika te se sudjeluje u planiranju godišnjih odmora. U suradnji sa stru?njakom zaštite na radu vrši se prijava povreda na radu i vode se evidencije o povredama na radu i oboljelima u svezi s radom. Skrbi se o pravovremenoj nabavi i pravilnoj raspodjeli radne odje?e, obu?e i osobnih zaštitnih sredstava, o ?emu se vode propisane evidencije. Skrbi se o pravilnom gospodarenju s medicinskim otpadom sukladno donesenom planu. Koordinira se provo?enje te?aja higijenskog minimuma.

U djelokrugu op?ih poslova obavlja se uredsko poslovanje za Zavod: evidentiranje i urudbiranje prijema i otpre­me pošte, raspore?ivanje i dostava pismena odgovaraju?im adresatima pri ?emu se osigurava pravodobna do­stava materijala i drugih dokumenata u nadlene institucije i tijela. Vrši se raspored pismena slubama Zavoda, po potrebi umnoavanje, uvezivanje materijala te arhiviranje akata. Istovremeno se vrši posredna i neposredna komunikacija sa strankama te korisnicima usluga Zavoda u cilju pruanja bre i kvalitetnije usluge. U svom dje­lokrugu sura?uje se sa svim organizacijskim jedinicama Zavoda te vanjskim pravnim i fizi?kim osobama.

Natrag