O Službi za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove obavlja zajedničke poslove za potrebe Zavoda kao što su: materijalno-finan­cijski, računovodstveni, poslovi nabave, poslovi naplate, kadrovski poslovi, administrativni, opći i pomoć­no-tehnički poslovi.

Služba u svom djelokrugu:

â–   organizira, kontrolira i prati ispunjenje svih financijskih odnosno računovodstvenih poslova prema za­konu i brine se za zakonsku primjenu važećih materijalno-financijskih propisa

â–   izrađuje i prati realizaciju financijskog plana i plana nabave

â–   skrbi o zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju raspoloživih sredstava

â–   brine o pravovremenom plaćanju tekućih obveza

â–   predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja i jačanje odgovornosti, u cilju sprječavanja nepravilnosti, propusta, nedostataka i mogućih nezakonitosti te predlaže mjere za njihovo otklanjanje

â–   surađuje s nadležnim institucijama

â–   dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju

â–   knjiži i knjigovodstveno prati ispunjenje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

â–   u skladu sa zakonom priprema sve vrste financijskih izvješća, priprema i izrađuje periodične obračune te završni račun

â–   prikuplja, unosi i ažurira podatke o radnicima u potrebne registre

â–   skrbi o zaštiti osobnih podataka

â–   provodi kontrolu evidencija te ostalih izvješća potrebnih za obračun plaće

â–   obavlja poslove obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenima i vanjskim suradnicima

â–   vodi blagajničko poslovanje

â–   obavlja poslove platnog prometa

â–   vodi sve propisane poslovne knjige proračunskog korisnika

â–   izrađuje poslovne analize sukladno zahtjevima ravnatelja, zamjenika ili voditelja službi

â–   sudjeluje u praćenju učinkovitosti poslovnog informacijskog sustava i predlaže njegova unapređenja

â–   priprema i sudjeluje u provođenju postupaka javne i bagatelne nabave te skrbi o pravodobnoj provedbi svih operativnih poslova

â–   sudjeluje u izradi ugovora

â–   prati izvršenje ugovora iz svog djelokruga

â–   obavlja fakturiranje

â–   prati naplatu potraživanja i vrši sve potrebne radnje za provedbu istih

â–   priprema i operativno provodi, uz sudjelovanje, kontrolu i nadzor pravnika, postupke naplate po­traživanja putem javnih bilježnika i nadležnih sudova, a koji uključuju: izradu i otpremu opomena, pri­premu ovršnih prijedloga, prijavu potraživanja u stečajnim postupcima i prijavu potraživanja u pred­stečajnim nagodbama, izradu odgovora na prigovore, odgovara po zaključcima i rješenjima suda, izradu podnesaka vezano za plaćanje ovršenika ili dužnika, postupa po raspravnim rješenjima suda, usklađuje tužbe i tužbene zahtjeve, udovoljava traženjima suda, obavlja i druge procesne radnje u komunikaciji između suda i ustanove te vodi evidenciju svih sporova

â–   sudjeluje u pripremi materijala iz djelokruga službe za rad tijela zavoda

â–   sudjeluje u postupcima pripreme ponuda zavoda za druge javne, sektorske i ostale naručitelje

â–   vodi evidenciju o osnovnim sredstvima i sitni inventar

â–   skrbi o osiguranju djelatnika i imovine Zavoda

â–   obavlja poslove vezane za zaprimanje, pravilno skladištenje i izdavanje materijala

â–   skrbi o voznom parku zavoda i vrši poslove vezane za tehničku ispravnost i održavanje vozila

â–   usko surađuje s ostalim službama Zavoda

â–   obavlja ostale poslove sukladno zahtjevima ravnatelja, zamjenika, pomoćnika i voditelja službi.

U Službi za zajedničke poslove zaposleno je ukupno 11 djelatnika ove stručne strukture:

â–  4 VSS: 1 ekonomskog i 1 upravnog usmjerenja

â–  1 VŠS ekonomskog usmjerenja

â–  6 SSS: 1 općeg, 3 ekonomskog i 2 tehničkog usmjerenja

â–  1 NKV

Natrag