O Službi za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove obavlja zajedničke poslove za potrebe Zavoda kao što su: materijalno-finan­cijski, računovodstveni, poslovi nabave, poslovi naplate, kadrovski poslovi, administrativni, opći i pomoć­no-tehnički poslovi.

Služba u svom djelokrugu:

■  organizira, kontrolira i prati ispunjenje svih financijskih odnosno računovodstvenih poslova prema za­konu i brine se za zakonsku primjenu važećih materijalno-financijskih propisa

■  izrađuje i prati realizaciju financijskog plana i plana nabave

■  skrbi o zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju raspoloživih sredstava

■  brine o pravovremenom plaćanju tekućih obveza

■  predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja i jačanje odgovornosti, u cilju sprječavanja nepravilnosti, propusta, nedostataka i mogućih nezakonitosti te predlaže mjere za njihovo otklanjanje

■  surađuje s nadležnim institucijama

■  dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju

■  knjiži i knjigovodstveno prati ispunjenje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

■  u skladu sa zakonom priprema sve vrste financijskih izvješća, priprema i izrađuje periodične obračune te završni račun

■  prikuplja, unosi i ažurira podatke o radnicima u potrebne registre

■  skrbi o zaštiti osobnih podataka

■  provodi kontrolu evidencija te ostalih izvješća potrebnih za obračun plaće

■  obavlja poslove obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenima i vanjskim suradnicima

■  vodi blagajničko poslovanje

■  obavlja poslove platnog prometa

■  vodi sve propisane poslovne knjige proračunskog korisnika

■  izrađuje poslovne analize sukladno zahtjevima ravnatelja, zamjenika ili voditelja službi

■  sudjeluje u praćenju učinkovitosti poslovnog informacijskog sustava i predlaže njegova unapređenja

■  priprema i sudjeluje u provođenju postupaka javne i bagatelne nabave te skrbi o pravodobnoj provedbi svih operativnih poslova

■  sudjeluje u izradi ugovora

■  prati izvršenje ugovora iz svog djelokruga

■  obavlja fakturiranje

■  prati naplatu potraživanja i vrši sve potrebne radnje za provedbu istih

■  priprema i operativno provodi, uz sudjelovanje, kontrolu i nadzor pravnika, postupke naplate po­traživanja putem javnih bilježnika i nadležnih sudova, a koji uključuju: izradu i otpremu opomena, pri­premu ovršnih prijedloga, prijavu potraživanja u stečajnim postupcima i prijavu potraživanja u pred­stečajnim nagodbama, izradu odgovora na prigovore, odgovara po zaključcima i rješenjima suda, izradu podnesaka vezano za plaćanje ovršenika ili dužnika, postupa po raspravnim rješenjima suda, usklađuje tužbe i tužbene zahtjeve, udovoljava traženjima suda, obavlja i druge procesne radnje u komunikaciji između suda i ustanove te vodi evidenciju svih sporova

■  sudjeluje u pripremi materijala iz djelokruga službe za rad tijela zavoda

■  sudjeluje u postupcima pripreme ponuda zavoda za druge javne, sektorske i ostale naručitelje

■  vodi evidenciju o osnovnim sredstvima i sitni inventar

■  skrbi o osiguranju djelatnika i imovine Zavoda

■  obavlja poslove vezane za zaprimanje, pravilno skladištenje i izdavanje materijala

■  skrbi o voznom parku zavoda i vrši poslove vezane za tehničku ispravnost i održavanje vozila

■  usko surađuje s ostalim službama Zavoda

■  obavlja ostale poslove sukladno zahtjevima ravnatelja, zamjenika, pomoćnika i voditelja službi.

U Službi za zajedničke poslove zaposleno je ukupno 11 djelatnika ove stručne strukture:

■ 4 VSS: 1 ekonomskog i 1 upravnog usmjerenja

■ 1 VŠS ekonomskog usmjerenja

■ 6 SSS: 1 općeg, 3 ekonomskog i 2 tehničkog usmjerenja

■ 1 NKV

Natrag