O službi

Voditelj službe
Nadia Cavenago - Morović, dr. med.
spec. školske medicine  

Služba za školsku medicinu u okviru svoje Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđene djelatnosti provodispecifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece, mladeži i redovitih studenata.

Preventivnemjere uključuju sistematske, namjenske i kontrolne preglede te screening.

Sistematski pregledi, odnosno sistematsko praćenje i nadzor nad zdravljem i razvojem učenika obavlja se:

–  prije upisa u 1. razred osnovne škole
–  u 5. razredu osnovne škole (praćenje psiho-fizičkog razvoja)
–  u 8. razredu osnovne škole (u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na izabranozvanje)
–  u 1. razredu srednje škole (u svrhu praćenja, prepoznavanja rizika i rizičnih ponašanja)
–  na 1. godini studija (u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja te prilagodbe nastudij).

Namjenski pregledi obavljaju se:

–  prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacije
–  za profesionalnu orijentaciju u 8. razredu osnovne škole
–  za prilagođeni program tjelesne i zdravstvene kulture, u svrhu utvrđivanja sposobnosti za bavljenjeodređenom sportskom aktivnosti te prije natjecanja u školskim sportskim klubovima
–  prije smještaja u đački ili studentski dom, prilikom promjene škole ili uvjeta života
–  prije upisa na fakultet i organiziranog odmora
–  na zahtjev roditelja, djeteta ili institucije.

Kontrolni pregledi obavljaju se nakon preventivnih pregleda prema medicinskoj indikaciji.

Screening je postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih pronalaze pojedinci u kojih se sumnja naneku bolest ili poremećaj. Provode se samostalno ili u sklopu sistematskog pregleda.

Ovaj postupak obuhvaća:

–  mjerenje TT i TV, ITM - pri upisu u I. razredu osnovne škole, u III., V., VI. I VIII. razredu OŠ i u I. razredu SŠradi praćenja pravilnog rasta i razvoja
–  pregled vida primjenom Snellenove tablice prilikom upisa u I. te u III., V. i VIII. razredu OŠ i I. razredu SŠ
–  pregled vida na boje primjenom Ishihara tablice prilikom upisa u I. razred i u III. razredu OŠ
–  kontrolu hemoglobina radi utvrđivanja eventualne anemije prilikom upisa u I. razred OŠ
–  kontrolu urina test trakom radi detekcije proteinurije prilikom upisa u I. razred OŠ
–  mjerenje krvnog tlaka prilikom upisa u I., u V. i VIII. razredu OŠ te u I. razredu SŠ
–  test pretklona radi detekcije eventualne skolioze prilikom upisa u I. razred i u V., VI. i VIII. razredu OŠ teu I. razredu SŠ
–  pregled štitnjače - radi utvrđivanja gušavosti prilikom upisa u I. razred i u V. i VIII. razredu OŠ te I. razredu SŠ
–  praćenje spolnog razvoja po Tanneru (uzima se podatak o menarhi u V. i VIII. razredu OŠ i I. razredu SŠte samopregled dojke i testisa kod studenata I. godine)
–  intervjuiranje i anketiranje prilikom sistematskog pregleda radi prepoznavanja pojave rizičnih navika(pušenje, alkohol, psihoaktivne droge, spolno ponašanje) uz svaki sistematski pregled u OŠ i SŠ te prilikompregleda studenata
–  intervjuiranje i anketiranje radi procjene mentalnog zdravlja u VII. razredu OŠ i I. razredu SŠ
–  ostale preglede prema problematici u populaciji.

Cijepljenje :

Cijepljenje se vrši prema Programu obaveznog cijepljenja koji izrađuje Služba za epidemiologiju HZJZ-a, a potvrđuje Ministarstvo zdravlja.

Cijepljenje se obavlja u:

- I. razredu osnovne škole: cijepljenje protiv ospica, zaušnjaka i rubeole ( MO PA RU) te dječje paralize ( POLIO IPV)

Vrši se provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenih pedijatrijskih cjepiva prema potrebi

- VI. razredu osnovne škole: provjera cjepnog statusa za hepatitis B i nadoknada propuštenog hepatitis B cjepljenja prema potrebi

- VIII. razredu osnovne škole: cijepljenje protiv difterije , tetanusa i dječje paralize ( DI TE + POLIO IPV )

Učenici VIII razreda imaju mogućnost besplatnog cijepljenja protiv humanog papiloma virusa ( HPV)

U završnim razredima srednje škole vrši se provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

Savjetovališni rad, odnosno savjetovanje je svjesno pružanje komunikacijske pomoći za pronalaženjemišljenja i odluka osobama koje se nalaze u konkretnoj problemskoj situaciji. Cilj savjetovanja je rješavanje problema.

Savjetovališni rad u ambulantama odvija se svakodnevno, a obavezno u vremenu izdvojenom za savjetovalište i to dva sata tjedno, s ciljem pomoći u rješavanju poteškoća djece i mladih kao što su:

–  prilagodba na školu

–  školski neuspjeh

–  poremećaji ponašanja
–  nasilje među vršnjacima
–  reproduktivno zdravlje i planiranje obitelji
–  zloupotreba psihoaktivnih droga i drugih sredstava ovisnosti
–  ostali problemi mentalnog zdravlja.

Konzultacije s profesorima i stručnim suradnicima škole provode se kao dio svakog sistematskog i drugogpreventivnog pregleda u svrhu praćenja i zdravstvenog nadzora svih učenika.

Aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja uključuje praćenje učenika koji bolujuod kroničnih poremećaja zdravlja te poduzimanje potrebnih mjera zdravstvene zaštite kao i praćenjemogućnosti savladavanja školskog programa.

Skrb o djeci i mladeži s rizicima po zdravlje uključuje uočavanje i prepoznavanje djece s rizicima pozdravlje kao i djece i mladeži s poremećajima ponašanja (bijeg od kuće, izbjegavanje nastave, sklonostovisničkom ponašanju, konzumiranje alkohola, eksperimentiranje sa psihoaktivnim drogama, sklonostpromiskuitetnom ponašanju i maloljetničkoj delikvenciji).

Skrb o učenicima s ometenošću u psihičkom ili fizičkom razvoju osim registracije i evidencije učenikakoji su zbog ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju razvrstani po stručnim komisijama zdravstva iprosvjete ili socijalne skrbi, za svu djecu integriranu u redovne škole ili polaznike specijalnih škola uspostavljase stalna suradnja sa stručnim službama škole u svrhu praćenja zdravstvenog stanja i sposobnostidjeteta te uspješnosti svladavanja predviđenog odgojno - obrazovnog programa.

Zdravstveni odgoj je aktivnost usmjerena na unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti ili smanjivanje njihovihposljedica kod pojedinaca i grupa. Ciljevi zdravstvenog odgoja usmjereni su na promjenu ili formiranjepravilnih stavova o zdravlju te promjenu ponašanja. Provodi se kao individualni rad, rad u malimskupinama, kroz radionice, tribine, predavanja, s učenicima, studentima, profesorima i roditeljima.

U osnovnim i srednjim školama obuhvaćene su teme:

„Pravilno pranje zuba” u I. razredu OŠ,
„Skrivene kalorije” u III. razredu OŠ,
„Promjene vezane uz pubertet” i
„Pubertet i higijena” u V. razredu OŠ,
„Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje” u I. razredu SŠ"

U dogovoru sa studentima, roditeljima, nastavnicima i profesorima teme se odabiru i s obzirom na problematikukoja ih zanima (npr. planiranje obitelji, spolno prenosive bolesti, ovisnosti i pravilna prehrana).

Higijensko - epidemiološka zaštita obuhvaća:
–  nadzor nad higijensko sanitarnim uvjetima u školi, đačkim i studentskim domovima i objektima društveneprehrane učenika i studenata
–  kontrolne preglede prilikom pojave zarazne bolesti u školi i protuepidemijske mjere.

Specifične mjere zdravstvene zaštite uključuju:
–  sudjelovanje u radu povjerenstva za ocjenu psihofizičke sposobnosti djece
–  praćenje učenika s poteškoćama u učenju, odgojnim teškoćama i smetnjama u ponašanju
–  praćenje i nadzor učenika s kroničnim bolestima
–  praćenje i nadzor učenika sa smetnjama u razvoju
–  sprečavanje i suzbijanje ovisnosti - putem zdravstvenog odgoja i kroz sudjelovanje u provedbi školskogpreventivnog programa
–  zaštitu reproduktivnog zdravlja
–  zaštitu mentalnog zdravlja
–  profesionalnu orijentaciju.Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja djeteta nužna je koordinacija, suradnjai obavještavanje svih relevantnih ustanova. Služba surađuje s roditeljima, nastavnicima i profesorima te sazdravstvenim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite kao i s ostalim sudionicima zdravstvene zaštite.

Služba ima u skrbi 37 matičnih osnovnih škola, 79 područnih osnovnih škola te 21 srednju školu.

Natrag