O slubi

Voditelj sube
Stela Klepac Ersti?, dr. med.
spec. epidemiologije

Sluba za prevenciju i izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti i mentalno zdravlje u okviru svoje Zakonomutvr?ene djelatnosti na podru?ju Zadarske upanije provodi primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevencijusvih oblika ovisnosti, a provodi i niz mjera usmjerenih na zaštitu i o?uvanje mentalnog zdravlja.

Sluba obavlja poslove izvanbolni?kog lije?enja, dijagnosti?kog, savjetodavnog i preventivno-terapijskograda te druge stru?ne poslove koji se odnose na:

■ podizanje kvalitete ivota djece, mladei i obitelji kroz osnaivanje zdrave populacije,

■ promociju zdravlja s posebnim naglaskom na mentalno zdravlje

■ razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina djece i mladih s ciljem prevencije ovisnosti i problema uponašanju

■ u?enje djece i mladih prihvatljivim modelima ponašanja

■ edukaciju djelatnika koji rade s mladima

■ rano otkrivanje rizi?ne populacije i njihovo uklju?ivanje u savjetovališni rad i tretman

■ rad s ovisnicima o drogama, eksperimentatorima i konzumentima.

Uokviru javnih ovlasti Sluba obavlja poslove:

■ izvršavanja mjera posebne obveze izre?enih maloljetnicima u suradnji s Centrom za socijalnu skrb

■ izvršavanja ostalih mjera lije?enja od ovisnosti izre?enih od strane pravosudnih institucija.

Preventivne aktivnosti

U dosadašnjem radu provedeno je niz preventivnih projekata zaštite i unapre?enja zdravlja djece i mladih,a ostvarena je suradnja u takvim projektima i s drugim institucijama u lokalnoj zajednici. Posebno je vanoistaknuti program primarne prevencije „Trening ivotnih vještina“ koji se provodi u svim osnovnim školamaZadarske upanije.Kontinuirano obiljeavamo Me?unarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogamate Mjesec borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca, kroz predavanja, tribine, okruglestolove, izradu plakata i promotivnih materijala kojim se eli ukazati na ovaj zna?ajan javnozdravstveniproblem. Sluba je izdala i nekoliko korisnih letaka.

Savjetovalište za mentalno zdravlje otvoreno je s ciljem zaštite i unapre?enja mentalnog zdravlja teprevencije ovisnosti. Savjetovanje školske djece, mladih i njihovih roditelja vano je mjesto prevencije,tretmana i dijagnostike. Obuhva?a individualno i obiteljsko savjetovanje, toksikološku analizu urina, specijalisti?ke,dijagnosti?ke i terapijske postupke, po potrebi i suradnju s drugim ustanovama i institucijamas posebnim naglaskom na stru?ne suradnike škola. Stru?ni suradnici Slube provode programe sekundarneprevencije koji su namijenjeni adolescentima-konzumentima i eksperimentatorima droga, koji dolazesamoinicijativno ili s nalogom Op?inskog dravnog odvjetništva, Centra za socijalnu skrb te Op?inskog iPrekršajnog suda. Djeca i adolescenti dolaze zbog problema u ponašanju, emocionalnih teško?a, problemau odnosima sa vršnjacima i sl. Uz to u Savjetovališta dolaze i odrasli s raznim teško?ama vezanim uz mentalno zdravlje (depresivnost, anksioznost, problemi u partnerskim odnosima, alovanje, suo?avanjesa stresom…) kojima se u skladu s individualnim potrebama pruaju usluge dijagnostike i tretmana.Broj korisnika usluga Savjetovališta raste progresivno iz godine u godinu, a Savjetovalište je, osim u Zadru,otvoreno u Benkovcu, Biogradu n/M, Gra?acu, Obrovcu i Pagu.

Aktivnosti Slube u radu s ovisnicima:

 ■ registriranje i evidentiranje svakog korisnika. Osim ovisnika naj?eš?e dolaze njihovi roditelji, bra?a ilipartneri. Evidentiraju se prvi i ponovni dolasci; novi pacijenti i oni koji ve? koriste lije?enje, dijagnozepod kojima se lije?e te usluge koje im se pruaju.

■ ispunjavanje Pompidou upitnika za pra?enje epidemioloških podataka vezanih uz ovisnike o psihoaktivnimsredstvima na podru?ju RH

■ specijalisti?ki lije?ni?ki pregledi i izdavanje nalaza. Psihijatri i epidemiolozi obavljaju prve preglede novihovisnika, postavljaju dijagnozu i odre?uju terapiju. Nakon svakog pregleda izdaje se lije?ni?ki nalaz.

■ testiranje urina na prisutnost psihoaktivnih supstanci

■ psihologijska procjena i rad na modifikaciji ponašanja

■ obiteljski savjetovališni tretman

■ individualna psihoterapija

■ savjetodavni i edukativni rad s lije?nicima obiteljske medicine koji predstavljaju suradnike u procesuizvanbolni?kog lije?enja ovisnika.

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

■ savjetovalište za onkološke bolesnike, ?lanove njihovih obitelji i prijatelje

■ grupni rad s osobama koje imaju problem s ovisnosti o alkoholu i njihovim obiteljima.

U svom radu Sluba sura?uje sa pravosudnim institucijama, Centrom za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnimustanovama, Uredom za probaciju, penalnim institucijama, udrugama i drugim zdravstvenim inezdravstvenim institucijama koje se bave o?uvanjem mentalnog zdravlja.

Zavod redovito s HZZO-om zaklju?uje ugovor o provo?enju zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolni?kog lije?enja ovisnosti za tri tima.

Projekti:

Natrag