O slubi za mikrobiologiju i parazitologiju

Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo Zadar unutar koje se obavlja dio javnozdravstvene zaštite, samostalno i odgovorno na temelju jedinstveno utvr?ene medicinske doktrine, na?ina rada i prema pravilima struke. Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju obavlja javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za podru?je upanije putem specifi?nog laboratorijskog rada.
U slubi se provode mikrobiološka ispitivanja iz podrucja bakteriologije, virologije, mikologije i parazitologije, što podrazumijeva:

  • mikrobiološku obradu uzoraka pacijenata iz kojih se izoliraju i identificiraju patogeni uzro?nici te se odre?uje njihova osjetljivost na antimikrobne lijekove
  • pra?enje razvoja rezistencije bakterija na antimikrobne lijekove
  • odre?ivanje prisutnosti ili odsutnosti razli?itih antigena ili antitijela
  • interpretacija dobivenih rezultata testiranja uz specijalisti?ka mišljenjakontrola u?inkovitosti postupaka sterilizacije biološkim indikatorima na podru?ju upanije.

Sluba ujedno obavlja djelatnost klini?ke mikrobiologije za Op?u bolnicu Zadar i specijalne bolnice Zadarske upanije te sudjeluje u pra?enju, analiziranju i spre?avanju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Tako?er provodi vanjsku provjeru kvalitete (na dravnom i internacionalnom nivou), sura?uje sa Medicinskom školom i Stru?nim studijem sestrinstva Sveu?ilišta u Zadru. Uklju?ena je u edukaciju i kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika te sudjeluje u studijama vezanim za mikrobiologiju i parazitologiju na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Osoblje koje radi u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju ima odgovaraju?u stru?nu spremu i dobro je uvjebano da uvijek provodi sve postupke kako je propisano u standardnim operativnim postupcima. Stru?nost, osposobljenost i profesionalnost omogu?ava da se u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju provodi dobra laboratorijska praksa sa visokom kvalitetom ispitivanja. 

Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju akreditirana je kod Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost za odabrana ispitivanja iz podru?ja virologije, parazitologije i bakteriologije. Sluba je dobila Potvrdu o akreditaciji 9. prosinca 2009. godine i svake godine redovitim nadzorima  širi  podru?je akreditacije na sve ve?i broj pretraga. U prosincu 2014. godine postupkom reakreditacije prema novom izdanje norme Sluba je produljila akreditaciju na dodatnih 5 godina.

Ispitivanja iz akreditiranih podru?ja provedena u našem akreditiranom laboratoriju i nalazi izdani na osnovu tih ispitivanja, me?unarodno su priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto podru?je ispitivanja.

 

 

Potvrda o akreditaciji

Cilj sustava kvalitete je pruiti što kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. To se postie uspostavom, odravanjem i trajnim poboljšavanjem sustava kvalitete, što podrazumijeva kontinuirano pra?enje svih faza rada; zaprimanjem, analizom i uvaavanjem svih povratnih informacija dobivenih od korisnika usluga uklju?uju?i primjedbe i preporuke; postupcima unutarnje i vanjske kontrole kojima se nadziru sve sastavnice ispitnih postupaka, a koje mogu utjecati na kvalitetu dobivenih rezultata ispitivanja.

Svo osoblje koje radi u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju upoznato je sa dokumentacijom o kvaliteti, ima odgovaraju?u stru?nost i dobro je uvjebano da provodi sve postupke u skladu sa zahtjevima Norme i propisanim postupcima. Stru?nost, osposobljenost i profesionalnost osoblja omogu?ava da se u Slubi provodi dobra laboratorijska praksa sa visokom kvalitetom ispitivanja. Postupci ispitivanja kao i pristup uslugama provodi se bez pristranosti i razlika.

Radi osiguravanja kvalitete ispitivanja Sluba sudjeluje u me?ulaboratorijskim ispitivanjima i shemama vanjske kontrole:

  • shema UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
  • kontrola odbora za pra?enje rezistencije bakterija na antibiotike Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i referentnog centra za pra?enje rezistencija bakterija na antibiotike.
  • EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) je projekt koji uklju?uje program vanjskog osiguranja kvalitete i ispitivanja osposobljenosti a sastoji se od pra?enja rezistencije samo invazivnih izolata (iz hemokultura i likvora).

U cilju poboljšanja kvalitete usluga Sluba provodi i redovite unutarnje kontrole svih procesa rada, reagenasa i opreme te unutarnje neovisne ocjene. 

Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju organizirana je u pet odjela u sastavu kojih su devet laboratorija.

 

 

 

 

 

Natrag