Odjeli

Svoj djelokrug rada Služba za epidemiologiju organizirano obavlja kroz četiri odjela.

Odjel za nadzor nad provedbom mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i provođenje postupakaprotuepidemijske DDD i praćenje zoonoza

(voditelj Jagoda Šarunić-Gulan, dr. med. spec. epidemiologije)

–  planira i vrši nadzor nad poslovima obvezatne preventivne DDD koje na području županije obavljajudruge pravne osobe

–  provodi obvezatnu protuepidemijsku DDD

–  provodi monitoring komaraca na području Grada Zadra.

Odjel za nadzor nad respiratornim infekcijama i kretanjem zaraznih bolesti

(voditelj Snježana Marinović-Dunatov, dr. med. spec. epidemiologije):

–  kontinuirano prati kretanje zaraznih bolesti

–  u slučaju sumnje na epidemiju neke zarazne bolesti provodi sve radnje u cilju otkrivanja izvora zarazekao što su epidemiološki izvid, ankete oboljelih i njihovih kontakata itd.

–  prima prijavu oboljenja - smrti od zarazne bolesti i dodatni obrazac za prijavu tuberkuloze na osnovikojih prati epidemiološku situaciju na području Županije

–  aktivno otkriva tuberkulozne bolesnike te vrši zdravstveni nadzor i evaluaciju nad oboljelima od tuberkulozei drugih respiratornih infekcija

–  određuje i provodi protuepidemijske mjere kod aktivnih tuberkuloznih pacijenata i kod drugih respiratornihinfekcija

–  provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje bolesnika i članova njihovih obitelji.

Odjel za nadzor nad krvlju i spolno prenosivim bolestima i provedbom programa obvezatne imunizacijete distribucijom cjepiva

(voditelj doc. dr. sc. Alan Medić, dr. med. spec. epidemiologije)

–  vrši nadzor i evaluaciju nad kliconošama i oboljelima od hepatitisa A, B, C te HIV-a i drugih krvljui spolno prenosivih bolesti

–  vrši testiranje i savjetovanje osoba na HIV i spolno i krvlju prenosivih bolesti

–  vrši nadzor i evaluaciju provedbe programa obvezne imunizacije, prijave nuspojava cijepljenja tenabave, skladištenja i distribucije cjepiva iz obveznog programa cijepljenja

–  planira potrebne količine cjepiva iz programa obaveznog cijepljenja za predškolsku, školsku djecute osobe s navršenih 60 godina na području Zadarske županije prema kalendaru cijepljenjakojeg svake godine izdaje Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

–  distribuira cjepivo cjepiteljima, izvještava o potrošnji cjepiva u Hrvatski zavod za javno zdravstvoi Imunološki zavod, radi godišnja izvješća o procijepljenosti djece na području županije

–  osim cjepiva iz programa obveznog cijepljenja Odjel nabavlja i distribuira ostala cjepiva iz neobaveznogprograma cijepljenja, kao što su cjepivo protiv gripe, pneumokoknih bolesti, žute groznice itd.

–  vrši edukaciju i informiranje stanovništva.

Odjel za nadzor nad alimentarno prenosivim bolestima HACCP i periodični zdravstveni pregled osobapod zdravstvenim nadzorom

(voditelj Ivan Stipanov, dr. med. spec. zdravstvene ekologije)

–  vrši zdravstveni nadzor i evaluaciju nad kliconošama i oboljelima od alimentarno prenosivih bolesti

–  sudjeluje u provođenju HACCP-a, tj. obavlja procjene rizika u objektima koji prometuju s namirnicama ipomaže u drugim poslovima nužnim za učinkovito provođenje HACCP sustava

–  vrši zdravstveni nadzor i evidenciju putnika u međunarodnom prometu

–  organizira i vodi tečajeve o načinu stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeniosoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica

–  Vrši zdravstveni nadzor nad osobama koje rade u prometu s namirnicama (sanitarne iskaznice)

–  organizira rad na suzbijanju epidemija i vrši nadzor nad rizičnim objektima (školama, vrtićima, domovimaza nemoćne i sl.).U antirabičnoj ambulanti obrađuju se pacijenti ugrizeni od toplokrvnih životinja u cilju prevencije bjesnoće(uz pripravnost epidemiologa).

Služba kontinuirano istupa kroz sve vrste medija u svrhu što boljeg informiranja javnosti vezanim uz javnozdravstvenu problematiku.

Odjel za kronične nezarazne bolesti

(voditelj Renata Žunić Sabalić, dr. med. spec. epidemiologije)

Vrši nadzor nad kretanjem nezaraznih bolesti, proučava njihovu pojavnost, istražuje etiologiju istih te izrađuje mjesečna i godišnja izvješća koje dostavlja voditelju službe i ravnatelju.

Natrag