O službi

Služba za epidemiologiju Zavoda u okviru svoje Zakonom utvrđene epidemiološke djelatnosti obavlja sljedeće poslove za područje Zadarske županije:

â–  prati epidemiologiju zaraznih bolesti (uključene i karantenske bolesti)

â–  prati epidemiologiju masovnih nezaraznih bolesti

â–  kontinuirano analizira epidemiološku situaciju

â–  predlaže, po potrebi organizira i provodi protuepidemijske mjere

â–  provodi neobvezna cijepljenja

â–  provodi zdravstvenu edukaciju (“higijenski minimum”) osoba pod zdravstvenim nadzorom

â–  sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja

â–  provodi registraciju i medicinsko-statističku obradu slučajeva zaraznih bolesti koje podliježu prijavljivanju

â–  provodi obveznu obradu i anketiranje svakog slučaja u skladu s pravilnikom

â–  vodi evidenciju i kontrolu kliconoša određenih zaraznih bolesti (tuberkuloza, hepatitis B, AIDS i sl.)

â–  obavlja zdravstvene preglede osoba koje su preboljele trbušni tifus, paratifus A i B, dizenteriju i salmoneloze

â–  organizira i provodi određene kliničke te koordinira laboratorijske preglede u cilju pronalaženja inaparentno oboljelih i kliconoša u zatvorenim sredinama

â–  provodi imunoprofilaksu, seroprofilaksu i kemoprofilaksu kada to zahtijeva specifična epidemiološka sltuacija

â–  organizira preglede i vodi evidenciju o zdravstvenom nadzoru osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica i vode za piće, školama i drugim ustanovama za smještaj djece i omladine, proizvodnji i prometu lijekova te pružanju higijenskih usluga (frizeri, brijači i kozmetičari)

â– obavlja anketiranje osoba ozlijeđenih od domaćih i divljih životinja, a u slučaju medicinske ili epidemiološkeindikacije, u suradnji s veterinarskom službom, provodi cijepljenje protiv bjesnoće

â–  intervenira u slučaju prijave ili sumnje na karantenske bolesti

â–  po nalogu republičkog sanitarnog inspektora obavlja zdravstveni nadzor nad osobama koje dolaze izpodručja u kojima ima zaraznih bolesti (kolera, malarija), a koje ugrožavaju zemlju

â–  dostavlja programe cijepljenja i snabdijeva pojedinim cjepivima izvršitelje obveznih cijepljenja

â–  vodi nadzor i evidenciju pristiglih izvješća o izvršenom cijepljenju

â–  sudjeluje u radu skupina koje rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti

â–  provodi zdravstveni odgoj u obiteljima osoba oboljelih od zaraznih bolesti

â–  surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama, inspekcijskim i veterinarskim službama

â–  planira i nadzire provedbu mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijekao posebne mjere.

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

â–  zdravstveno prosvjećivanje i promidžba zdravlja u vrtićima â–  istraživanje prisutnosti azijskog tigrastog komarca (Aedes albopictus) â–  edukacija javnosti, koordinacija službi te monitoring u cilju postizanja kontrole populacije komaraca â–  cijepljenje i dodatna edukacija protiv infekcije HPV-om â–  kontrola zagađenosti javnih površina nametnicima opasnim po ljudsko zdravlje â–  screening na tuberkulozu nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škole â–  cijepljenje populacije starije dobi protiv streptococcus pneumoniae â–  promocija zaštite javnog zdravlja i edukacija iz zdravstvene kulture â–  vođenje savjetovališta za spolno prenosive bolesti i besplatno, anonimno i dobrovoljno testiranje naHIV, HBV i HBC.

Savjetovalište za HIV

Sukladno novim zakonskim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane Služba provodi stručne usluge implementacijei edukacije subjekata u poslovanju s hranom, s ciljem uvođenja sustava samokontrole ponačelima HACCP-a.

Natrag