Savjetovalite za HIV

Znanje o zaštiti od HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija (SPI) vano je za o?uvanje spolnog, reproduktivnog i op?eg zdravlja. 

Tri glavne mjere prevencije zaraze HIV-om su edukacija, zaštita i testiranje.

Testiranje omogu?ava rano otkrivanje infekcije i pravovremeno lije?enje ?ime se spre?ava ili smanjuje razvoj komplikacija bolesti i poboljšava ivotna prognoza i kvaliteta ivota oboljelima. Ujedno se spre?ava prijenos infekcije na druge ljude.  

U Hrvatskoj djeluje 10 centara za HIV testiranje i savjetovanje - HIV savjetovališta.
Adrese centara za HIV savjetovanje i testiranje - HIV savjetovališta:
http://zdravlje.hzjz.hr/clanak.php?id=13371

U Centru za HIV savjetovanje i testiranje (savjetovalištima za HIV) moete se anonimno i besplatno testirati na HIV, prema procjeni ije?nika specijaliste moe se napraviti i dodatno testiranje na hepatitis B i C. Ujedno moete dobiti individualan savjet stru?njaka, a u slu?aju potrebe i pomo? pri upu?ivanju u slube lije?enja i podrške.

Testiranje u centrima je anonimno, individualno i besplatno.

Pogledajte spot izra?en u sklopu edukativne HIV kampanje HZJZ - a "Znanje pobje?uje. ivjeti zdravo". 

U Zadru savjetovališta djeluju na dvije adrese:

Zavod za javno zdravstvo Zadarske upanije
Kolovare 2, Zadar
T: +385 (0)23 300 841
Rad sa strankama: radnim danom 9:00-11:00 sati

Gradsko društvo Crvenog kria Zadar
Ulica Don Ive Prodana 12, Zadar 
T: +385 (0)23 318-152
Rad sa strankama pon i sri 16:00-18:00 sati

Za dodatne informacije o savjetovanju i testiranju moete se obratiti i na INFO telefon +385 (0)1 46 83 005 (004) radnim danom  8:00-16:00 h ili na e-poštu: hiv.savjet@hzjz.hr.


TESTIRAJTE SE...

...ako niste koristili zaštitu (kondom) prilikom spolnog odnosa s nepoznatom ili s osobom rizi?nog ponašanja 
...ako ste ikada intravenski uzimali droge
...ako ste imali ili sumnjate da imate neku spolno prenosivu bolest
...ako ste se tetovirali ili stavljali piercing, bili na akupunkturi u neadekvatnim uvjetima
...ako elite zaštititi vašeg sadašnjeg ili budu?eg spolnog partnera/partnericu od mogu?ih posljedica Vaše prošlosti
...ako elite saznati svoj HIV status

Više o radu Centara (Savjetovališta)

Centri su u Hrvatskoj uspostavljeni programom "Poboljšanje dostupnosti slube za dobrovoljno testiranje i savjetovanje i testiranje" u okviru projekta Ministarstva zdravlja „Unapre?ivanje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“, uz financijsku potporu Globalnog fonda za prevenciju AIDS-a, TB i malarije (GFATM).

Više o Programu Natrag