Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke pokrenulo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi VladeRH u rujnu 2006. godine.

Programom su obuhva?ene ene od 50 do 69 godina starosti koje se pozivaju naobavljanje mamografije svake dvije godine.

Provo?enje programa odvija se u dvogodišnjim ciklusima.

U Slubi za javno zdravstvo pripremaju se, tiskaju i šalju pozivi svim enama navedene dobi u upaniji. Za svaku enu dogovarase poseban termin snimanja te uskla?uje i koordinira s mamografskim jedinicama. Svim enama se šalju obavijesti o nalazima na ku?nu adresu, a lije?nicima obiteljske medicine obavijest o nalazima enakoji zahtijevaju daljnju obradu.

Pozivni centar za sve informacije vezane uz Program nalazi se u ZJZ Zadar, Kolovare 2 Zadar, a pozivni besplatni broj telefona je 0800 200 157.

Mamografsko snimanje se obavlja u Op?oj bolnici Zadar, Boe Peri?i?a 5.

Više o samom programu moete saznati na web stranicama Ministarstva zdravstva.

Mobilni mamograf u ranom otkrivanju raka dojke

U tijeku provo?enja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, analiziraju?i podatke o odazivu,uo?ili smo slabiji odaziv u rubnim dijelovima upanije. Suradnjom sa Zadarskom upanijom i jedinicama lokalne samouprave te uz njihovu financijsku pomo?, na kraju svakog ciklusa organiziramo akciju dovo?enja mobilnog mamografa u rubna podru?ja upanije kako bi poboljšali odaziv i uklju?ili što ve?i broj ena u preventivne aktivnosti u cilju što ranijeg otkrivanja bolesti.

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja
raka dojke za Zadarsku upaniju:

Ljilja Balorda, dr. med. univ. mag. sanit. publ.
spec. javnog zdravstva
T: +385 (0)23 300 835
F: +385 (0)23 300 835
E: ljilja.balorda@zjz.t-com.hr 

Natrag