Potvrda o akreditaciji Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša

Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša od veljače 2009. godine osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorijaa za kemijska, fizikalna, mikrobiološka i biološka ispitivanja hrane, voda, predmeta opće uporabe i otpada. 

Potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u Službi za zdravstvenu ekologiju znači da se ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti u ispitnim laboratorijima provode prema najvišim standardima, te da su laboratoriji u kojima se vrše ispitivanja po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

Popis metoda iz područja akreditacije dostupan je na stranici Hrvatske akreditacijske agencije
u registru akreditacija.

Potvrda o akreditaciji

 

 

Fleksibilno područje akreditacije

Natrag