Obavijest o onečišćenju mora

 

Poštovani,

tijekom devetog ispitivanja mora prema Programu ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama Zadarske županije u 2017. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora na plažama Ždrijac (NI-5, 4084) i Kraljičinoj plaži (NI-4, 4083) uzorkovanima dana 13. 09. 2017. prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje “Nar. nov.” 73/08 čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorak mora na na plažama Ždrijac (NI-5, 4084) i Kraljičinoj plaži (NI-4, 4083) zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe NE PREPORUÄŒA se kupanje do daljnjih obavijesti.

 

S poštovanjem,

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju zaštitu okoliša:               

Benito Pucar, dipl. ing.

Zadar, 14. 09. 2017.

Natrag