25. godinja konferencija hrvatskih psihologa – "Psihologija u promociji i zatiti ljudskih prava i drutvene pravednosti”

konfer 1

Prve konferencije psihologa odrane su širom Hrvatske, od Zagreba, preko Osijeka, Rijeke, Bizova?kih Toplica, Varadina, Pule, Plitvica, Dubrovnika, Splita, Pore?a, Trogira, Rovinja, Šibenika, Petr?ana, Cavtata, Boave, Vodica, Opatije (u nekim gradovima i više puta) obra?uju?i razli?ite teme, a ovog puta su doma?ini bili Društvo psihologa Zadar  kojima se ovu godinu pridruuju i psiholozi Li?ko-senjske upanije kao i kolegice i kolege s Odjela za psihologiju Sveu?ilišta u Zadru. Tako je odrana 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa sa središnjom temom – “Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti”, koja se odrala od 8. do 11. studenoga 2017. u Zadru.

Središnja tema ovogodišnje konferencije su ljudska prava. S obzirom na trajnu prijetnju i svakodnevna kršenja ljudskih prava psiholozi kao struka osje?aju odgovornost snanijeg uklju?ivanja u ovom podru?ju, odnosno isti?u potrebnost rada na podizanju svijesti o ljudskim pravima i kršenju ljudskih prava, rada na sprije?avanju  kršenja ljudskih prava te ublaivanju posljedice njihova kršenja. Me?utim, pri tome se name?e niz pitanja: Je li prisutno dovoljno znanja i resursa?; Jesu li psiholozi dovoljno osposobljeni za ovu problematiku?; Koje su specifi?nosti psihologije i psihologa?; Koji je njihov o?ekivani doprinos? i niz drugih pitanja.

U nastojanju da konferencija bude prostor razmjene relevantnih znanstvenih i stru?nih spoznaja i argumentirane rasprave o ovoj temi prisustovali su ugledni plenarni predava?i: Dominic Abrams, profesor socijalne psihologije i voditelj Centra za prou?avanje grupnih procesa na Sveu?ilištu u Kentu, Maja Gabelica Šupljika, zamjenica Pravobraniteljice za djecu RH, Polli Hagenaars, predsjednica Odbora za ljudska prava i psihologiju u EFPA, Jan-Willem van Prooijen, profesor socijalne i organizacijske psihologije na VU u Amsterdamu i predsjednik Me?unarodnog društva za istraivanja pravde, i Tom Warnecke, psihoterapeut i ?lan Izvršnog odbora Europske asocijacije za psihoterapiju.

Ova obljetnica obiljeena je i organizacijom Psihošpancira na kojem je sudjelovalo 20 predava?a, a govorilo se o pravima  ovisnika na rehabilitaciju i pravu pacijenata na lije?enje, izboru terapijskih tehnika i pravu na nelije?enje, pravima osoba smještenih u socijalnim institucijama. O navedenim temama govorili su i razgovarali sa sudionicima konferencije poznati psiholozi (Kamenov, Brajša, Sveško, Kuljani?, Kamene?ki, Lopii?, Mikuš, Vlaši?-Cicvari?) i psihijatri (Zori?i?, Miševi?) te mnogi drugi. Osim toga, raspravljalo se o aktualnim temama iz znanosti i prakse, uklju?uju?i  tzv. krizu u znanosti, etiku u procesu psihoterapije, Zakon o psihološkoj djelatnosti, probleme u selekciji, usavršavanju i napredovanju psihologa, ulogu psihologa u razvoju podru?ja upravljanja ljudskim potencijalima, adaptaciju i standardizaciju nekih mjernih instrumenata  i druge za struku vane teme.

Kvalitetnom i raznovrsnom programu, osim putem simpozija, okruglih stolova, individualnih usmenih i poster izlaganja, radionica, radnih sastanaka sekcija i drugih aktivnosti (Izleti, Sve?ana ve?era, Domjenak), pridonijela je prisutnost predstavnika suradnih struka – pravnici, lije?nici, psihijatri, medicinske sestre, sociolozi, filozofi, socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori kao i svi s kojima psiholozi kroz interdisciplinarnost svakodnevno sura?uju. Tako su ove godine na konferenciji prisustovali i zaposlenici Zavoda za javno zdrastvo Zadar, to?nije Slube za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti kao pasivni i aktivni sudionici (dr. med. spec. epidemiolog, Klepac Ersti?S.; dr. med. spec. epidemiolog, Pupi?-Bakra?M.; prof. psiholog, psihoterapuet, Srdeli? Ljubi?i?, D.; prof. psiholog, Ba?i?, A.; mag.psych., Geri?, L. te mag. psych., Pranji?, D. i mag. psych., Neki?, M.) pri ?emu je klini?ka psihologinja, psihoterapuetkinja, prakti?arka terapije igrom Dora Srdeli? Ljubi?i?, bila aktivni sudionik navedene konferencije. Naime, sudjelovala je kao jedna od promotorica pri predstavljanju knjige: „Terapija igrom: Kako razviti vještine za razumijevanje djeteta i produbiti odnos njim”autorice mag.psych., psihoterapeutkinje i registrirane terapeutkinje igrom, Tatjane Gjurkovi?.

konfer 2

Sluba je primijetila vanost središnje teme ovogodišnje konferencije kao i ostalih tema i podtema pa je odlazak zaposlenika bio u svrhu dodatne edukacije i informiranja kako bi se doprinijelo još ve?oj kvaliteti budu?eg rada Slube.

 

Autorice teksta:

mag. psych. Dolores Pranji?, pripravnica 

klini?ka psihologinja  Dora Srdeli? Ljubi?i?, stru?na suradnica       

Natrag