Mjesec borbe protiv ovisnosti 2017

Svake godine od 15. studenog do 15. prosinca obiljeavamo Mjesec borbe protiv ovisnosti s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovisnost je psihi?ko, a ponekad psihi?ko i tjelesno stanje koje nastaje uslijed me?usobnog djelovanja ivog organizma i sredstva ovisnosti. Svjetska zdravstvena organizacija ovisnost definira kao kroni?nu recidiviraju?u bolest.

ILEGALNA SREDSTVA OVISNOSTI

Zlouporaba droga jedan je od vode?ih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj, Europi i mnogim podru?jima svijeta. Uzimanje droga je ?esto povezano i s nizom drugih medicinskih, društvenih i psiholoških problema.

Prema Europskom istraivanju o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga me?u u?enicima u dobi izme?u 15 i 16 godina (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD) Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga nalazi iznad europskog prosjeka pa tako 22% u?enika navodi da je barem jednom u ivotu probalo drogu.

Prema izjavama u?enika, naju?estalija droga koju konzumiraju je kanabis. U Hrvatskoj je 21% u?enika izjavilo kako su uzeli kanabis barem jednom u ivotu. Percepcija dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge je visoka. U Hrvatskoj 42% u?enika smatra da lako ili vrlo lako mogu nabaviti kanabis.

 Na svjetskom pa tako i europskom trištu psihoaktivnih droga se iz godine u godinu pojavljuje sve ve?i broj novih, uglavnom sinteti?kih droga, ?iji je u?inak na zdravlje još uvijek slabo poznat. Konzumenti uglavnom niti ne znaju što su uzeli niti kako ?e na njih to sredstvo djelovati. Uporaba novih psihoaktivnih droga predstavlja novi izazov za sve uklju?ene u prevenciju ovisnosti kod mladih. Prema podacima o uzimanju novih psihoaktivnih droga, u?enici u Hrvatskoj su iznad europskog prosjeka te njih 7% navodi da je u ivotu probalo nove psihoaktivne droge.

Velika prijetnja u novije vrijeme je i opskrba drogama preko interneta. Nabava novih droga putem interneta postaje sve ve?a, a kontrola cijelog postupka je vrlo teška. To predstavlja izazov za cijelu budu?u europsku politiku na ovom podru?ju.

LEGALNA SREDSTVA OVISNOSTI

Alkohol i nikotin spadaju u legalna sredstva ovisnosti ?ija je uporaba u svijetu jako raširena.

Pušenje je štetna navika kojom puša?i ugroavaju vlastito zdravlje, ali i zdravlje osoba iz svoje okoline. Svake godine u svijetu umre preko 5 milijuna ljudi zbog bolesti uzrokovanih pušenjem.

U Hrvatskoj se tijekom 2014. i 2015. godine provodilo istraivanje Europskog statisti?kog ureda (Eurostat-a), Europska zdravstvena anketa prema ?ijim rezultatima u Hrvatskoj puši 31,1% stanovništva (27,5% su svakodnevni puša?i, a 3,6% povremeni puša?i ). Prema dobi, udio puša?a najve?i je u dobnoj skupini 25-44 godine (38,9%).

Od nepuša?a, 21,0% izloeno je duhanskom dimu u svom domu. Najizloeniji duhanskom dimu u svom domu su nepuša?i u najmla?oj dobnoj skupini 15-24 godine (32,9%).

Prema ESPAD istraivanju jednom ili više puta u ivotu pušilo je 62,1% u?enika. Promatraju?i ukupno razdoblje od 1995. do 2015. godine, u Hrvatskoj, kao i u zemljama uklju?enim u ESPAD istraivanje, biljei se trend smanjenja udjela u?enika koji izjavljuju da su najmanje jednom u ivotu pušili cigarete.

72,5 % u?enika izjasnilo se kako bi im prili?no/jako lako bilo nabaviti cigarete kada bi to poeljeli.

Pijenje i blaga opijenost u našoj kulturi društveno su prihva?eni kao sastavni dio zabave, opuštanja, pa i sportskih doga?anja. Mediji su puni reklama koje promoviraju ispijanje alkoholnih pi?a. Pijenje alkohola u neku ruku smatra se prihvatljivim ponašanjem i dijelom odrastanja.

Prema standardiziranom europskom istraivanju o alkoholu (SEAS) iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj 78.1% ispitanika  izjavilo je da je pilo alkoholna pi?a u posljednjih 12 mjeseci. Kao razlog pijenja 38,3 % ispitanika navodi da pijenje ?ini zabave i proslave boljima, 26,4 % da je zabavno, 25,2 % da im se svi?a taj osje?aj, 17,7 % to što je dio zdrave prehrane, a 14,4 % to što je zdravo.

Prema postotku onih koji izjavljuju da piju zbog nošenja s problemima i radi zdravlja smo iznad prosjeka zemalja sudionica u istraivanju.

Kad je u pitanju pijenje alkohola kod mladih ESPAD istraivanje je pokazalo kako je alkohol barem jednom u ivotu pilo 92 % u?enika u Hrvatskoj. U Hrvatskoj 87 % u?enika navodi da im je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. Pema prevalenciji pijenja pet i više pi?a u jednoj prigodi (ekscesivno epizodi?no pijenje) tijekom 30 dana se Hrvatska nalazi na petom mjestu (47%) me?u europskim dravama koje su sudjelovale u istraivanju.

Osim ve? dobro poznatih i ?esto spominjanih ovisnosti o alkoholu, pušenju i drogama stru?njaci upozoravaju i na pojavu novih tzv. modernih ovisnosti kao što su ovisnost o kla?enju, internetu, društvenim mreama i ra?unalnim igricama.

Rezultati ESPAD istraivanja pokazuju kako tipi?nim radnim danom mladi u najve?em postotku provedu 2 do 3 sata na internetu (izjavljuje njih 32,2 %), dok u dane vikenda 46,3 % u?enika navodi da na internetu provede više od 4 sata.

Mladi?i, sukladno dosadašnjim spoznajama, kockaju za novac u znatno ve?em broju nego djevojke. Pritom, najviše njih izjavljuje da se kladi za novac, kako na internetu (29,8 %), tako i u tradicionalnom okruenju (32,6 %).

TIJEKOM MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI DJELATNICI SLUBE ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI ODRATI ĆE NIZ PREDAVANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA.

15.12.2017. U 11h U SURADNJI SA VOLONTERSKIM CENTROM ZADAR ORGANIZIRATI ĆE SE JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA – više detalja uskoro.

U GRADSKOJ KNJINICI 06. 12. 2017. U 13h U ORGANIZACIJI  UPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE I ZLOUPORABU DROGA ODRATI ĆE SE PREDAVANJE NA TEMU PROBLEMATIKE NOVIH DROGA.

IZVORI:

https://www.hzjz.hr/

De?kovi? Vukres, V., Ivi?evi? Uhernik, A., Mihel, S. (2015.). Istraivanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji republike Hrvatske (Tobacco Questions for Surveys – TQS). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Katalini? D., Huski? A. (2016.). Izvješ?e o osobama lije?enim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2015. godini. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Capak K., (2016.) Europsko istraivanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga me?u u?enicima ESPAD: prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015. godine. ZagrebHrvatski zavod za javno zdravstvo

Natrag